Förutsättningar för skuldsanering

När kan du beviljas skuldsanering?

Skuldsanering är en sistahandsmetod för att reglera skulder, och bestämmelser om den finns i lagen om skuldsanering för privatpersoner. För att du ska kunna beviljas skuldsanering ska du uppfylla följande förutsättningar:

1. Ditt hemland är Finland eller största delen av dina tillgångar och skulder finns i Finland. Om du är en enskild näringsidkare eller yrkesutövare ska ditt huvudsakliga verksamhetsställe finnas i Finland.

2. Din betalningsförmåga har försämrats på grund av sjukdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller annan förändring i förhållandena. Din försämrade betalningsförmåga får inte enbart bero på dig själv. Beloppet av dina skulder är för stort i förhållande till din betalningsförmåga och därför föreligger det vägande skäl för en skuldsanering.

3. Du har utrett om du kan betala dina skulder på något annat sätt än genom skuldsanering för privatpersoner. Om du är insolvent och har flera olika skulder kan det vara onödigt att utreda möjligheterna till förlikning.

Vilka hinder kan det finnas för en skuldsanering?

– Din insolvens är tillfällig. Som en tillfällig insolvens betraktas till exempel studier, mammaledighet eller arbetslöshet som bedöms som tillfällig. Arbetslöshet som har varat i över 18 månader är inte längre tillfällig. Om din makas/makes inkomster tillfälligt är låga påverkar det bedömningen av din betalningsförmåga.

– Du har påförts betalningsskyldighet på grundval av ett brott eller du är som misstänkt föremål för förundersökning för ett brott eller åtalad för ett brott och du kan påföras betalningsskyldighet på grund av brottet.

– Din skuld har uppkommit i näringsverksamhet i vilken du har förfarit grovt otillbörligt mot borgenärerna eller i vilken du väsentligen har försummat lagstadgade skyldigheter eller i vilken din verksamhet huvudsakligen har varit av spekulationsnatur. Grovt otillbörliga är metoder som i regel leder till ett näringsförbud. Försummelse av lagstadgade skyldigheter är bland annat underlåtenhet att betala skatter och försäkringspremier. Med näringsverksamhet av spekulationsnatur avses att stora risker tas med skuldpengar.

– Du har avsiktligen försämrat din ekonomiska ställning eller gynnat någon borgenär eller i övrigt ordnat din ekonomiska ställning i syfte att skada dina borgenärer. Du har till exempel avstått från din egendom genom att överföra den i någon annans namn, avstått från ditt arv, sålt din egendom till underpris eller justerat dina inkomster nedåt för att du inte ska kunna betala dina skulder.

– Du har i samband med utsökning dragit dig undan, undanhållit inkomster eller tillgångar eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om dem. Du har till exempel bytt jobb genast när utsökningen har inletts och försökt vara otillgänglig för utsökningsmyndigheten.

– Du har uppsåtligen lämnat borgenär felaktiga eller vilseledande uppgifter om din ekonomiska ställning i syfte att få kredit.

– Din skuldsättning är avsiktlig med inriktning på en skuldsanering eller dina åtgärder som lett till din skuldsättning kan betraktas som oansvariga. Likgiltig skuldsättning kan till exempel vara att du, när du tar en kredit, förstår att du inte kan betala tillbaka krediten. Vid bedömningen beaktas dina personliga förhållanden.

– Du har lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomiska ställning för att beviljas skuldsanering, försummat dina lagstadgade skyldigheter eller annars försvårat skuldsaneringen.

– Det finns grundad anledning att anta att du inte kommer att iaktta betalningsprogrammet.

– Domstolen har redan tidigare beviljat dig skuldsanering för privatpersoner och du har ett fastställt betalningsprogram.

– Det är oskäligt att bevilja gäldenären skuldsanering. Detta kan komma i fråga om du har en skuld i form av ett skadestånd, en återbetalning av köpesumma eller någon annan motsvarande skuld och borgenären är en privatperson.

Kan du beviljas skuldsanering trots hinder?

Trots ett hinder kan du beviljas skuldsanering om det finns vägande skäl att göra det.

När vägande skäl bedöms, tas hänsyn till dina åtgärder för betalning av dina skulder, den tid som har förflutit sedan du skuldsatte dig och dina övriga förhållanden samt skuldsaneringens betydelse för dig och borgenärerna.

Domstolen utreder om du har försökt öka dina inkomster eller sälja din egendom för betalning av skulderna samt hur mycket och hur länge du har betalat av dina skulder i förhållande till din betalningsförmåga.

Dessutom bedöms hur lång tid som har förflutit sedan de händelser som har varit den huvudsakliga orsaken till din skuldsättning. Har det skett förändringar i ditt liv, exempelvis skilsmässa, sjukdom eller arbetslöshet? Hur skulle lösningen på skuldproblemet förbättra din och dina närståendes livskvalitet eller vad skulle skuldproblemet leda till om det inte löstes?

Vid bedömning av vägande skäl bedöms även vilken betydelse beviljandet av skuldsanering har för borgenären, särskilt om borgenären är en privatperson.

Beviljandet av skuldsanering bygger på en helhetsprövning i varje enskilt fall. Det krävs inte att alla vägande skäl föreligger. Domstolen beslutar när skuldsaneringen inleds och fastställer betalningsprogrammet.

Vid skuldsanering får du hjälp och råd av ekonomi- och skuldrådgivningen.

 
Publicerad 31.12.2018