Ansökan om skuldsanering

Före ansökan om skuldsanering

Innan du ansöker om skuldsanering ska du utreda om du kan lösa ditt skuldproblem på något annat sätt. Skuldsanering är alltid en sistahandsmetod att reglera skulder.

För att skuldsaneringen ska lyckas och din ekonomi ska vara i balans bör din livssituation vara stabiliserad. Du bör vara beredd att vid behov förändra dina konsumtionsvanor. De nödvändiga dagliga utgifterna och räkningarna ska betalas i tid, eftersom du under skuldsaneringen inte får skuldsätta dig igen. Skuldsanering beviljas i regel endast en gång.

Skuldsaneringen omfattar alla dina skulder. Du kan inte utelämna en skuld till exempel på grund av att du vill betala skulden för de övriga delaktigas eller borgensmännens skull. Skuldsaneringen är en personlig åtgärd. Om du beviljas skuldsanering, är eventuella övriga delaktiga eller borgensmän i skulden tvungna att betala av skulden på dina vägnar.

Hur ansöker du om skuldsanering?

Ansök om skuldsanering i tingsrätten på din hemort. Bifoga dokument om alla omständigheter som du i din ansökan önskar att ska beaktas, till exempel inkomster, utgifter, egendom, skulder och hälsotillstånd. Bifoga också alltid en fritt formulerad utredning över din skuldsättning, dvs. en skuldsättningshistorik. I historiken bör du beskriva hur skulderna har uppkommit, på vilket sätt skulderna skulle betalas och varför de inte har kunnat betalas. Till ansökan kan du bifoga ett förslag till betalningsprogram, men det är inte obligatoriskt.

Ansökningsblanketter finns på oikeus.fi, och du kan också få blanketter av tingsrättens kansli eller en rättshjälpsbyrå. Du får hjälp för ansökan av ekonomi- och skuldrådgivare.

Hur framskrider skuldsaneringen i tingsrätten?

Skuldsaneringen behandlas i tingsrätten etappvis.

Tingsrätten kontrollerar ansökan och skickar vid behov en begäran om komplettering. Tingsrätten vidarebefordrar din ansökan och skuldsättningshistorik åtminstone till de största borgenärerna och begär ett utlåtande om beviljande av skuldsanering av dem. Alla ansökningsdokument är partsoffentliga, vilket innebär att borgenärer, medgäldenärer, borgensmän och säkerhetsställare har möjlighet att få kopior av dokumenten. Om en av dina borgenärer har motsatt sig skuldsaneringen, ger tingsrätten dig möjlighet att lämna ett skriftligt genmäle.

Ärendet behandlas i regel skriftligen i tingsrätten. Ibland gäller det dock att ordna en muntlig behandling och sökanden och borgenärerna kallas till behandlingen.

Vilka åligganden medför den inlämnade ansökan?

När du har skickat ansökan till tingsrätten förbinder du dig till reglerna för skuldsanering. Under ansökningsprocessen kan du endast använda pengar för nödvändiga utgifter och betalning av skulder. Du ska upprätthålla din betalningsförmåga, vilket innebär att du inte utan fog får minska dina inkomster eller öka dina utgifter. Du får till exempel inte säga upp dig eller byta din bostad till en dyrare bostad.

Om du är gift, i samboförhållande eller registrerat partnerskap, påverkar din makas/makes, sambos eller partners ekonomiska situation bedömningen av betalningsmånen. Därför får din maka/make, sambo eller partner inte heller minska sina inkomster eller öka sina utgifter.

Öppna alla brev som borgenärer, inkassobyråer, utsökningsmyndigheten och tingsrätten har skickat till dig och spara breven. De behövs för att kartlägga din skuldsituation.

Indrivningen av skulderna och den eventuella utmätningen av inkomsterna fortsätter tillsvidare. Du ska om möjligt även se till att några nya skulder inte uppkommer.

När du har fått ett beslut om skuldsanering?

Om tingsrätten avslår din ansökan om skuldsanering avslutas behandlingen av ärendet. Tingsrättens beslut kan överklagas i nästa instanser.

Godkännandet av ansökan, dvs. beslutet om inledande av skuldsanering, innebär att behandlingen av ärendet fortsätter.

Efter ett positivt beslut får du betala enbart räntorna på säkerhetsskulderna. Detta gäller bland annat räntorna på ett bolån när bostaden har ställts som säkerhet för lånet, och räntekostnaderna för en bil som har köpts genom ett avbetalningsavtal för eget bruk när bilen har ställts som säkerhet för lånet. Du får också betala av underhållsbidragsskulden med förmånsrätt, dvs. de underhållsbidrag som förfallit till betalning under det sista året innan skuldsaneringen inleddes.

Du ska i varje månad spara ett lika stort belopp som din bedömda betalningsmån är, om dina skulder inte har lämnats för utsökning. Du ser betalningsmånen i ansökan om skuldsanering. Om du saknar betalningsmån behöver du inte spara.

När dina inkomster utmäts redovisas pengarna inte till borgenärerna, utan de innehas av utsökningsmyndigheten. Om ett belopp som understiger din betalningsmån utmäts av dina inkomster, ska du spara in skillnaden. Om det däremot utmäts ett större belopp, betalas det belopp som har överstigit din betalningsmån tillbaka till dig efter att betalningsprogrammet har fastställts. I betalningsprogrammet fastställs de pengar som har sparats innan programmet har fastställts.

När skuldsaneringen har inletts har du rätt att säga upp olika tidsbegränsade avtal, till exempel ett gymavtal, med en uppsägningstid på två månader, oberoende av avtalsvillkor.

Efter beslutet om inledande av skuldsanering är det viktigt att du betalar dina löpande utgifter i tid. Underlåtenhet att betala dem riskerar skuldsaneringen. Om du får nya skulder efter att skuldsaneringen inletts, omfattas de inte av skuldsaneringen. Du skulle vara tvungen att betala av de nya skulderna samtidigt med de skulder som omfattas av betalningsprogrammet. Det innebär att du skulle vara tvungen att minska de dagliga utgifterna.

Förslag till betalningsprogram som bilaga till ansökan

Du kan bifoga ett förslag till betalningsprogram till ansökan. Ekonomi- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att göra upp ett betalningsprogram.

Du kan be borgenärerna godkänna förslaget i förväg och tingsrätten fastställer sedan programmet. Om borgenärerna inte har ombetts godkänna förslaget begär tingsrätten det.

Om du inte bifogar ett förslag till betalningsprogram till ansökan, förordnar tingsrätten i regel en utredare för ärendet. Utredaren gör upp ett förslag till betalningsprogram.

Utredarens förslag till betalningsprogram

Utifrån din ansökan gör utredaren upp ett förslag till betalningsprogram. Uppgifterna i ansökan kontrolleras och du ska informera utredaren om ändrade uppgifter.

Utredaren begär utlåtanden om förslaget till betalningsprogram av sökanden, borgenärerna och andra parter. Efter detta lämnar utredaren förslaget till tingsrätten för fastställande.

Du ska betala en ersättning för förslaget till betalningsprogram. Ersättningen motsvarar din betalningsmån för högst fyra månader. Ofta förordnas det att utredarens fordran betalas med tillgångar som du har sparat efter att skuldsaneringen inletts eller som innehas av utsökningsmyndigheten. Till följd av betalningen av ersättningen till utredaren förlängs betalningsprogrammet med motsvarande tid. Om du saknar betalningsmån behöver du själv inte betala ersättningen till utredaren, utan ersättningen betalas till utredaren med statliga medel.

Fastställande av betalningsprogrammet

Tingsrätten fastställer betalningsprogrammet eller ber utredaren eller sökanden ändra programmet. Då ska ansökan beredas på nytt. Även i detta skede kan tingsrätten avslå skuldsanering, om det har framkommit omständigheter som utgör ett hinder för att bevilja skuldsanering.

När tingsrätten har fattat ett beslut om fastställande av betalningsprogrammet, ska programmet iakttas. I detta skede avslutas även den eventuella utmätningen av inkomsterna och egendomen. Du får hjälp med att gå igenom betalningsprogrammet av ekonomi- och skuldrådgivningen.

Beslutet om betalningsprogram kan överklagas i högre domstolar med hjälp av den till beslutet bifogade anvisningen om sökande av ändring.

Ansökan om skuldsanering leder till en anteckning om betalningsstörning. Anteckningen avförs ur kreditupplysningarna när skuldsaneringen har avslutats.

Betalningsprogram

Av betalningsprogrammet framgår sökandens inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och tidsplan för betalning av skulder.

Under skuldsaneringen ska du iaktta det fastställda betalningsprogrammet och dess bestämmelser. Du får inte uppsåtligen försämra din betalningsförmåga under den tid betalningsprogrammet gäller. Dessutom ska du vidta sådana åtgärder för att förbättra din betalningsförmåga som skäligen kan förutsättas av dig. Med åtgärder avses till exempel ansökan om sådana stöd som du är berättigad till.

Betalningsprogrammet är i regel i kraft tre år. Om du saknar betalningsmån avlyfts skyldigheten att betala skulden i sin helhet. I så fall är betalningsprogrammet i kraft fem år. Ibland kan det föreligga grunder för hinder för skuldsanering, men skuldsanering har ändå beviljats av vägande skäl. I så fall är betalningsprogrammet också i kraft fem år. Programmet kan vara i kraft även en längre tid om gäldenären kan behålla sin ägarbostad.

Om en av borgenärerna är en privatperson kan domstolen på borgenärens yrkande förlänga betalningsprogrammet med högst två år efter det att betalningsprogrammet har slutförts i fråga om andra säkerhetsskulder.

Betalningsprogrammet omfattar alla skulder som har uppkommit innan skuldsaneringen har inletts.

Om din betalningsförmåga försämras tillfälligt, har du möjlighet att skjuta upp dina betalningar enligt betalningsprogrammet med ett belopp som motsvarar högst fem månaders betalningsskyldighet, genom att underrätta borgenärerna om uppskovet. Underrättelsen kan vara ett fritt formulerat meddelande.

Ändring av betalningsprogrammet

I vissa situationer kan betalningsprogrammet ändras. Du kan ansöka om ändring av betalningsprogrammet i tingsrätten, om din betalningsförmåga har försämrats under en längre tid så att det inte rimligen kan förutsättas att du fullgör din betalningsskyldighet enligt betalningsprogrammet. En borgenär kan också ansöka om ändring om borgenärens fordran har utelämnats från betalningsprogrammet.

Ändring kan även sökas om det under betalningsprogrammet har framkommit sådana omständigheter som hade haft väsentlig betydelse för skuldsaneringen, om de hade varit kända när beslutet om skuldsanering fattades.

 
Publicerad 31.12.2018