Preskription av skulder

Hur fort en skuld börjar preskriberas beror på om det gäller en offentligrättslig eller privaträttslig skuld. Offentligrättsliga skulder är till exempel skatter och kommunernas dagvårdsavgifter, hälsocentralsavgifter och felparkeringsavgifter. Privaträttsliga skulder är nästan alla andra avgifter.

Gäldenären kan be borgenärer lämna uppgifter om gäldenärens skuldsituation och preskription av skulden. Gäldenären har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt en gång per år.

Mer information om preskription av skulder finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats och utsökningens webbplats. Konkurrens- och konsumentverkets webbplats innehåller information om vad preskription av en skuld innebär. På utsökningens webbplats finns närmare information om den allmänna lagen om preskription av skulder, bestämmelser om tidsfrist för verkställbarheten och en bestämmelse om slutgiltig preskription av fordran.

Bestämmelser om preskription av skulder finns i den allmänna lagen om preskription av skulder, bestämmelser om tidsfrist för verkställbarheten och en bestämmelse om slutgiltig preskription av fordran.

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälper dig att utreda en enskild skuld eller din totala skuldsättning.

Privaträttslig skuld

För en privaträttslig skuld beräknas både en allmän och en slutgiltig preskriptionstid. Den allmänna preskriptionstiden för en privaträttslig skuld är tre år. Preskriptionstiden förlängs dock till fem år om borgenären har ansökt om dom i fordringsmål i tingsrätten. Om borgenären inte har påmint gäldenären om skulden preskriberas skulden inom den allmänna preskriptionstiden. Borgenären ska därmed själv se till att skulden inte blir preskriberad.

En sådan preskription av en skuld är mycket sällsynt.

Utöver den allmänna preskriptionstiden beräknas samtidigt en slutgiltig preskriptionstid för skulden. När borgenären har ansökt om dom i fordringsmål för en privaträttslig skuld, är den slutgiltiga preskriptionstiden 15 år räknad från den dag som domen meddelades. Preskriptionstiden är 20 år när borgenären till en skuld för vilken en dom meddelats är en privatperson eller när en skuld bygger på ett brott för vilket ett fängelsestraff har dömts. Skulden preskriberas inom 20 år räknad från förfallodagen för skulden, om en dom inte har ansökts för skulden.

Om flera preskriptionstider kan tillämpas på en skuld, preskriberas skulden slutgiltigt enligt det tidigaste preskriptionsdatumet.

Offentligrättslig skuld

Offentligrättsliga skulder är direkt utsökningsbara. En skuld börjar preskriberas vid ingången av kalenderåret efter det år då skulden förföll till betalning. Betalningen har preskriberats slutgiltigt efter fem år.

 
Publicerad 31.12.2018