Oikeusapupäätös

Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun antamisesta

Oikeusaputoimisto tekee oikeusavusta päätöksen sekä oikeudenkäyntiasioissa että muissa asioissa. Oikeusapupäätös annetaan hakijalle kirjallisena, ja siinä mainitaan
  • asia, johon oikeusapua myönnetään
  • tuomioistuin, jossa asia käsitellään
  • hakijan taloudellinen asema
  • päivämäärä, josta lukien etu on voimassa
  • mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy
  • oikeusavun saajan omavastuuosuus ja
  • avustajan nimi.

Jos oikeusapuhakemus hylätään, hakija voi vaatia muutosta päätökseen ratkaisupyynnöllä. Hylätyn päätöksen yhteydessä hakija saa oikeusaputoimistolta valitusohjeet.

Jos oikeusavun saajan taloudelliset olosuhteet muuttuvat, hänen on ilmoitettava siitä oikeusaputoimistoon. Oikeusaputoimisto tai tuomioistuin voi silloin muuttaa oikeusapupäätöstä. Kun oikeusapupäätöstä muutetaan tai päätetään, että oikeusapu lakkaa, määrätään samalla, onko oikeusapua saaneen suoritettava valtiolle korvausta ja vahvistetaan korvauksen määrä.

 
Julkaistu 27.6.2013