Rättspor­ta­len.fi

Rättsportalen.fi innehåller information om och länkar till de oberoende domstolarna samt statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket och Brottspåföljdsmyndigheten.

Portalen omfattar också andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Dom­stol­sä­ren­den

And­ra ären­den