Rättspor­ta­len.fi

Rättspor­ta­len.fi in­ne­hål­ler in­for­ma­tion om och län­kar till de obe­ro­en­de dom­sto­lar­na samt sta­tens rätts­hjälps- och in­tres­se­be­vak­nings­di­strikt, Åkla­gar­myn­dig­he­ten, Ut­sök­nings­ver­ket och Brottspå­följds­myn­dig­he­ten.

Por­ta­len om­fat­tar ock­så and­ra myn­dig­he­ter inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de.

Bluffmeddelanden sprids

Justitieministeriet har fått uppgifter om bluffmeddelanden som har skickats per sms i webbtjänsten Rättsportalens (Rättsportalen.fi) och domstolarnas namn. Om du får ett meddelande som inte verkar vara äkta, kontrollera saken med domstolen i fråga eller justitieministeriet. Öppna inte bifogade bilagor och klicka inte på länkar i meddelandet. Återkommande och uppenbara bluffmeddelanden kan raderas. Anmäl bluffmeddelandet till Cybersäkerhetscentret.
Cybersäkerhetscentret

Dom­stol­sä­ren­den

And­ra ären­den