Coronavirusberedskapen inom rättsväsendet

För att minska spridningen av coronaviruset följer justitieministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet coronavirusläget och anvisningarna.

När man sköter sina ärenden med justitieförvaltningens ämbetsverk ska man i första hand använda elektroniska tjänster, telefon och e-post. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet informerar om sådant som gäller det egna ansvarsområdet och om beredskapen inom den egna sektorn. Läs mera om detta på JM:s webbplats

Pressmeddelanden om coronaviruset inom rättsväsendet

Information och råd på statsrådets webbplats:

Thl.fi: epidemisituationen och anvisningar

Pressmeddelanden om Coronaviruset

Nyheter

Rättshjälpsbyråernas digitala tjänster

Var kan jag söka juridisk hjälp?

Straffprocessen från stämning till dom

Tvistemål kan avgöras genom dom eller förlikning

Behandling av meningsskiljaktig- heter gällande vårdnad om barn

Ansökan om utsökning och indrivning av en skuld

Myndighetsavgöranden kan över- klagas hos förvaltningsdomstolen

Intressebevakning – när man inte längre klarar sig ensam