Medling som alternativ till en lång rättegång

Domstolsmedling i vårdnadstvister är ett alternativ till en lång och ansträngande rättegång. Avsikten är att medling i domstol ska användas som en särskild medlingstjänst då den hjälp som erbjudits föräldrarna inom ramen för andra tjänster i samband med skilsmässor har visat sig vara otillräcklig.

Medling kan användas för att behandla tvister mellan föräldrarna i frågor som gäller vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll. Medlingsprocessen gör det också möjligt att hitta lösningar till sådana frågor som gäller barnets vardagliga liv som inte kan behandlas vid en rättegång. Syftet med medlingen är att föräldrarna finner en hållbar överenskommelse som är i barnets bästa intresse.

Medlaren är en domare som är insatt i familjefrågor och domaren bistås av en sakkunnig som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling, vanligen en psykolog eller en socialarbetare. Det multiprofessionella arbetsparet erbjuder föräldrarna stöd för att lösa både juridiska och psykiska konflikter som har att göra med skilsmässan. Sakkunnigbiträdets uppgift är att säkerställa att de saker som är viktigast med tanke på barnets bästa lyfts fram vid medlingen och att förlikningen som uppnås är förenlig med barnets bästa.

Medlingen är fri till formen och vikten ligger på att samtala. Medlingen genomförs i regel så att alla parter deltar i förhandlingarna. Vid behov kan medlaren dock också diskutera med föräldrarna skilt för sig. Genom särskilt avtal med föräldrarna kan medlaren och sakkunnigbiträdet också samtala med barnet.

Föräldrarna har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid medling.

Uppdaterad 18.4.2016
Justitieministeriet

Domstolsmedling i vårdnadstvister.pdf (pdf, 1.02 Mt)