Information om äktenskapslagen

I denna broschyr beskrivs kortfattat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa samt äktenskapets rättsverkningar.

Avsikten är att var och en skall få denna broschyr när han eller hon ber om prövning av hinder mot äktenskapet.

Äktenskapslagen (234/1929) finns i Internet på adressen http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1929/19290234.

Uppdaterad 1.6.2019