Medling i familjefrågor

Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som föreskrivs om i äktenskapslagen och som kan anlitas när det uppstår konflikter inom familjen. Oftast anlitas medling i familjefrågor när makarna överväger skilsmässa eller redan har bestämt sig för att skiljas. Medling kan användas också för att lösa konflikter som uppstår efter separationen, t.ex. i frågor som har att göra med att träffa barnet. Syftet med medlingen är att lösa konflikter genom förhandlingar och avtal mellan makarna. Medlaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning.

Även sambor och partner i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Det är frivilligt att använda medlingstjänsten. Medling i familjefrågor är konfidentiellt.

Kommunernas socialväsenden svarar för att ordna medling, och även samfund och personer som har fått tillstånd att medla i familjefrågor får erbjuda medlingstjänster (läs mer i broschyren Medling i familjefrågor). Kontakta socialbyrån i din kommun för närmare information om medling i familjefrågor.