Makarnas rättigheter och skyldigheter i äktenskapet

I äktenskapslagen föreskrivs endast om makarnas inbördes rättigheter och skyldigheter mot varandra. Om föräldrarnas skyldigheter gentemot sina barn föreskrivs i den lagstiftning som gäller barnets ställning. De viktigaste av dessa lagar är lagen om faderskap, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt lagen om underhåll för barn.

Makarnas underhållsskyldighet i äktenskapet

Under äktenskapet skall vardera maken efter förmåga bidra till familjens gemensamma hushåll och makarnas underhåll. Vid behov är det också i äktenskapet möjligt att fastställa att den ena maken skall betala underhållsbidrag till den andra. Beloppet av underhållsbidraget och betalningssättet kan fastställas antingen genom avtal eller genom domstolsbeslut.

...och efter äktenskapsskillnad

Då domstolen dömer till äktenskapsskillnad kan den ålägga den ena maken att betala underhållsbidrag till den andra, om detta prövas skäligt. Det kan fastställas att underhållsbidrag skall betalas antingen med jämna mellanrum eller som ett engångsbelopp. Beloppet av underhållsbidraget och betalningssättet kan även fastställas genom avtal. Avtalet skall ges till socialnämnden för fastställelse.

Om föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot sina barn och om hur undershållsbidraget fastställs föreskrivs i lagen om underhåll för barn.

Makarnas skulder och ansvar för varandras skulder

I äktenskapet svarar vardera maken själv för den skuld som han eller hon gjort ensam. En make blir inte heller efter upplösningen av äktenskapet ansvarig för sådan skuld som den andra maken gjort ensam. Makarna kan dock göra gemensam skuld, om de så vill.

Makarna svarar också gemensamt för den skuld som den ena maken ensam gjort för familjens underhåll (t.ex. köp av matvaror eller behövliga möbler på kredit).

Makarnas egendom

Äktenskapet medför inte några ändringar i egendomsförhållandena makarna emellan. Den egendom som tillhör den ena maken då äktenskapet ingås förblir i hans eller hennes ägo även under äktenskapet. Likaså är den egendom som en make skaffar under äktenskapet eller får i arv eller gåva enbart hans eller hennes egendom.

Makarna kan dock skaffa egendom även i gemensam ägo, till exempel genom att köpa bostadsaktier gemensamt och med egna medel betala hälften var av köpesumman.

Äktenskapsförord

Makarna kan antingen före äktenskapet ingås eller under äktenskapet göra ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna avtala om att deras egendom inte delas lika när äktenskapet har upplösts utan att vardera maken behåller sin egen egendom. Genom äktenskapsförord kan också bestämmas att den ena maken inte har giftorätt i viss egendom som tillhör den andra maken, t.ex. i en gårdsbruksenhet som han eller hon ärvt.

Ett äktenskapsförord skall uppgöras skriftligen. Äktenskapsförordet skall dateras och undertecknas. Därtill skall äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer. Äktenskapsförordet träder i kraft när det har registrerats hos magistraten. Äktenskapsförordet kan lämnas in för registrering till vilken magistrat som helst.

Ett äktenskapsförord kan vara ett tämligen invecklat avtal. Då man överväger att göra upp ett äktenskapsförord är det skäl att vända sig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist.

Skydd för familjens gemensamma bostad och bohag

Genom äktenskapslagen har man försökt garantera att familjens bostad och därtill hörande lös egendom förblir i familjens bruk även då denna egendom tillhör endast den ena maken. Därför får den make som äger bostaden och bohaget inte utan den andra makens samtycke sälja eller på annat sätt överlåta egendom som är avsedd att enbart eller huvudsakligen användas som familjens hem eller sådan lös egendom som hör till bostaden. Dessa begränsningar rörande försäljning eller annan överlåtelse av bostaden gäller både fastigheter i bostadsbruk och bostadsaktier. Samtycke krävs också när t.ex. en bostadsaktie tillhör makarna gemensamt med lika stora andelar och den ena maken ämnar sälja sin andel till någon utomstående.