Vad är en intressebevakningsfullmakt?

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att dina angelägenheter sköts också om du senare förlorar förmågan att själv sköta dem t.ex. på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

"Hur skulle jag vilja att mina angelägenheter sköts om jag blir allvarligt sjuk eller om jag, när jag blir gammal, inte längre kan fatta beslut på samma sätt som tidigare?" är en fråga som allt flera funderar på. Den lag om intressebevakningsfullmakt som trädde i kraft i november 2007 ger bättre möjligheter än tidigare att i god tid förbereda sig inför en eventuell nedsatt handlingsförmåga. Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du se till att en god man som du själv har utsett sköter dina angelägenheter i det fall att du förlorar din handlingsförmåga.

Lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) finns på Internet på adressen
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648

Ytterligare information:
Magistraterna, rättshjälpsbyråerna och advokaterna

Uppdaterad 22.09.2009
Justitieministeriet