Vad är en intressebevakningsfullmakt?

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att dina angelägenheter sköts också om du senare förlorar förmågan att själv sköta dem t.ex. på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

"Hur skulle jag vilja att mina angelägenheter sköts om jag blir allvarligt sjuk eller om jag, när jag blir gammal, inte längre kan fatta beslut på samma sätt som tidigare?" är en fråga som allt flera funderar på. Den lag om intressebevakningsfullmakt som trädde i kraft i november 2007 ger bättre möjligheter än tidigare att i god tid förbereda sig inför en eventuell nedsatt handlingsförmåga. Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du se till att en god man som du själv har utsett sköter dina angelägenheter i det fall att du förlorar din handlingsförmåga.

Lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) finns på Internet på adressen
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070648

Ytterligare information:
Magistraterna, rättshjälpsbyråerna och advokaterna

Uppdaterad 22.09.2009
Justitieministeriet

Hur ger man en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt ska vara skriftlig på samma sätt som ett testamente. I fullmakten utser fullmaktsgivaren fullmäktigen, som ska ha gett sitt samtycke till uppgiften, och anger vilka angelägenheter den skall gälla. Den som fått fullmakten kan där ges rätt att sköta fullmaktsgivarens egendom och andra ekonomiska angelägenheter och, om fullmaktsgivaren så önskar, också angelägenheter som gäller fullmaktsgivaren själv, t.ex. hälso- och sjukvård.

Två ojäviga vittnen ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller intygar att han eller hon har undertecknat den. Därefter ska vittnena bestyrka fullmakten med sina underskrifter. Nära anhöriga får inte vara vittnen. När fullmakten har undertecknats kan den antingen överlämnas åt fullmäktigen eller också kan fullmäktigen underrättas om den på något annat sätt.

Det kan vara bra att be om rättslig hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat när du vill skriva en intressebevakningsfullmakt. En fullmakt kan självfallet återkallas eller ändras.

När träder en intressebevakningsfullmakt i kraft?

Om den som gett fullmakten inte längre kan sköta sina angelägenheter t.ex. på grund av sjukdom, kan fullmäktigen be magistraten fastställa fullmakten. Fullmäktigen ska då visa upp för magistraten fullmakten i original och ett läkarutlåtande eller motsvarande som visar att den som gett fullmakten har förlorat sin förmåga att sköta de angelägenheter som fullmakten gäller. Fullmakten träder i kraft när magistraten har fastställt den.

Hur övervakas fullmäktigen?

Magistraten övervakar fullmäktigens verksamhet framför allt när det gäller ekonomiska angelägenheter. När fullmäktigen börjar sitt uppdrag, ska han eller hon lämna in en förteckning till magistraten över de tillgångar och skulder som fullmakten gäller. På begäran av magistraten ska fullmäktigen senare lämna redovisning för hur de ekonomiska angelägenheterna har skötts.

Den som gett fullmakten kan påverka övervakningens omfattning. I fullmakten kan t.ex. anges att de bestämmelser i lagen angående förmyndarverksamhet som förpliktar fullmäktigen att regelbundet lämna magistraten redovisning över skötseln av fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenheter ska tillämpas på övervakningen.

Vilka saker skall anges i en intressebevakningsfullmakt?

Av en intressebevakningsfullmakt skall åtminstone framgå:
  1. att den innebär ett bemyndigande,
  2. i vilka ärenden fullmäktigen har rätt att företräda fullmaktsgivaren,
  3. vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, samt
  4. att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

Lag om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 6 §

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att någon annan tar hand om dina ekonomiska och andra angelägenheter i framtiden om din egen handlingsförmåga av någon anledning försvagas.
Tanken på intressebevakningsfullmakter kan förefalla avlägsen men visar i själva verket klok framsynthet.