Hur övervakas fullmäktigen?

Magistraten övervakar fullmäktigens verksamhet framför allt när det gäller ekonomiska angelägenheter. När fullmäktigen börjar sitt uppdrag, ska han eller hon lämna in en förteckning till magistraten över de tillgångar och skulder som fullmakten gäller. På begäran av magistraten ska fullmäktigen senare lämna redovisning för hur de ekonomiska angelägenheterna har skötts.

Den som gett fullmakten kan påverka övervakningens omfattning. I fullmakten kan t.ex. anges att de bestämmelser i lagen angående förmyndarverksamhet som förpliktar fullmäktigen att regelbundet lämna magistraten redovisning över skötseln av fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenheter ska tillämpas på övervakningen.