Intressebevakarens uppgifter

Magistraten eller tingsrätten bestämmer vilka uppgifter som intressebevakaren sköter. Vanligen får intressebevakaren i uppgift att sköta huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter.

Vid sidan av de ekonomiska angelägenheterna ska intressebevakaren se till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering. Vid behov ska intressebevakaren samarbeta med t.ex. social- och hälsovårdsmyndigheterna i kommunen.

Intressebevakaren ska se till att huvudmannen själv får disponera tillräckligt av sina egna pengar för sina personliga utgifter.

Intressebevakaren ska föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över händelserna under redovisningsperioden. I början av sitt uppdrag ska intressebevakaren lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till magistraten. Intressebevakaren ska regelbundet, vanligen en gång per år, göra upp en redovisning och lämna in den till magistraten.

Intressebevakaren behöver magistratens tillstånd till viktiga rättshandligar som företas i huvudmannens namn. Tillstånd behövs t.ex. till köp och försäljning av en bostad eller fastighet och till pantsättning av egendom. Intressebevakaren har inte rätt att ge gåvor i huvudmannens namn.

Intressebevakaren har rätt att få ersättning för kostnader och ett skäligt arvode. Uppgifter om ersättning för kostnader och arvode antecknas i den redovisning som inlämnas till magistraten.