Ersättningar

Skadestånd

Om domstolen har ålagt gärningsmannen att betala skadestånd kan man antingen komma överens med gärningsmannen om hur betalningen ska ske eller ge en utmätningsman i uppdrag att driva in skadeståndet. En kopia av domstolsbeslutet, som fås avgiftsfritt från tingsrättens kansli, ska tillsammans med ansökan om utsökning lämnas till utsökningsverket. Där ges också närmare anvisningar om hur ersättning ska sökas.

Du kan också få ersättning från statskontoret, ditt försäkringsbolag eller Folkpensionsanstalten. Möjligheterna att få ersättning varierar och måste därför alltid utredas särskilt i varje enskilt fall.

Ersättning av statens medel

Brottsoffer har rätt att få ersättning av staten för skador som orsakats till följd av brott. Ersättning beviljas främst för personskador och lidande. Ersättningen av statens medel grundar sig på brottsskadelagen och betalas av statskontoret.

För att få ersättning ska brottsoffret anmäla brottet till polisen. Om ärendet behandlas i en domstol, ska brottsoffret i domstolen kräva ersättning av den som har begått brottet. Ansökan om ersättning ska göras inom tre år efter att en lagakraftvunnen dom har meddelats i ersättningsärendet. Om ärendet inte har behandlats i en domstol, ska ersättning ansökas inom tio år efter att brottet har begåtts. Ersättning kan sökas även om en dom inte har vunnit laga kraft.

Ersättningen fastställs i princip enligt de grunder som anges i skadeståndslagen. Brottsskadelagen avviker emellertid till vissa delar från det som anges i skadeståndslagen. Om statskontoret avviker från domstolens avgörande i ersättningsfrågan, ska statskontoret uppge grunderna för avvikelsen i sitt beslut.

Ersättningen av statens medel är sekundär. Den ersättning offret har fått eller kommer att få på grundval av någon annan lag eller försäkring avdras från den. Även det skadestånd brottsoffret får av gärningsmannen avdras från ersättningen. För att få ersättning behöver brottsoffret dock inte först försöka få gärningsmannen att betala skadestånd.

Ersättning av statens medel söks hos statskontoret. Till ansökan ska fogas den dom som domstolen har meddelat eller polisens förundersökningsprotokoll samt läkarutlåtanden och annan tillförlitlig utredning över skadornas omfattning. Blanketter och tilläggsuppgifter finns att få på statskontoret www.statskontoret.fi.