Praktiska råd till föräldrarna

När är det fråga om olovligt bortförande av barn

Det är i allmänhet fråga om ett internationellt bortförande av barn om följande förutsättningar uppfylls:

 • Barnet har förts till ett annat land utan vårdnadshavarens samtycke eller kvarhållits där när tiden för att utöva rätten till umgänge med barnet gått ut
 • Barnet har stadigvarande bott i Finland (medborgarskapet har ingen betydelse)
 • Barnet har inte fyllt 16 år

Om barnet förts till ett annat land

Bortföranden av barn handhas av olika myndigheter beroende på till vilken stat barnet förts.

Konventionsstater

 • Kontakta i första hand justitieministeriet om barnet förts till en stat som anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen. Nästan alla stater i Europa bland annat Ryssland samt Förenta staterna och Kanada har anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn.
 • Justitieministeriet ger närmare anvisningar om hur ansökan om återlämnande av barn skall göras.
 • Adress:
  Justitieministeriet
  Internationella enheten
  PB 25, 00023 STATSRÅDET
  tfn 02951 6001, fax (09) 1606 7524
  e-postadress: central.authority@om.fi

Icke-konventionsstater

 • Om barnet förts till en icke-konventionsstat, kontakta då i första hand utrikesministeriet.
 • Utrikesministeriet bistår med att utreda bortförandet.
 • Adress:
  Utrikesministeriet
  Enheten för konsulära ärenden
  PB 176, 00161 HELSINGFORS
  tfn (09) 160 05, fax (09) 1605 5755
  e-postadress: KPA-10@formin.fi

Om barnet befinner sig på okänd ort

Ibland är det oklart till vilken stat barnet förts eller vilken som är barnets exakta vistelseort. Kontakta i så fall polisen på din hemort. Polisen kan göra en vistelseortsefterlysning via centralkriminalpolisen.

Om du vet att barnet förts till en konventionsstat, men barnets exakta vistelseort är okänd, kontakta då även justitieministeriet.

Om du vet att barnet förts till en icke-konventionsstat, men barnets exakta vistelseort är okänd, kontakta då även utrikesministeriet.

Juridisk rådgivning behövs

Att återföra ett barn är en juridiskt invecklad process. Utöver myndigheternas hjälp behöver föräldrarna även en jurists hjälp både i Finland och utomlands.

Kontakta en advokat eller annan jurist. Han eller hon bistår bland annat med att utreda rättsfrågor i anslutning till vårdnaden och med att göra en ansökan om återlämnande av barnet samt representerar föräldern vid rättegångarna.

Kontakta en statlig rättshjälpsbyrå för att utreda vilka möjligheter du har till fri rättegång.

Då du är orolig för att ditt barn skall föras bort

Andra föräldrars erfarenheter

Det kommer oftast som en överraskning att ett barn förts bort. Enligt de föräldrar som upplevt att deras barn förts bort kan situationen dock föregås av till exempel

 • förändringar i den andra förälderns beteende, såsom oftare förekommande meningsskiljaktigheter om barnets uppfostran
 • en stridig skilsmässa och meningsskiljaktigheter angående vårdnaden om barnet och umgängesrätten
 • planer på flyttning till hemlandet tillsammans med barnet
 • tydliga hotelser om att föra bort barnet

Hotelser om att föra bort barnet betyder ännu inte att det kommer att ske. Senast vid en hotelse skall du dock ta reda på vad ett bortförande innebär och hur det kan förebyggas. Men det problematiska är att alla fall där barn förs bort är olika.

Säkringsåtgärder

Om du misstänker att den andra föräldern olovligen tänker föra barnet ur landet

 • Kontakta en utmätningsman eller polisen. Dessa myndigheter kan omedelbart ta hand om barnet till exempel på flygstationen för att hindra att det förs ur landet.
 • Kontakta socialmyndigheterna på din hemort. I vissa fall är det möjligt med ett omhändertagande i brådskande ordning för att hindra att barnet förs bort.

Var kan du få psykiskt stöd

Processen med ett bortfört barn är alltid tung, även psykiskt. Du kan få stöd av olika myndigheter och flera medborgarorganisationer, såsom

Social- och hälsovårdsmyndigheterna på din hemort

Kaapatut Lapset ry (Bortförda barn rf)
tfn (09) 587 4401

Föreningen för mental hälsa i Finland rf
Magistratsporten 4 A, 00240 HELSINGFORS
tfn (09) 615 516

SOS-center
Magistratsporten 4 A, 00240 HELSINGFORS
tfn (09) 413 50 501, 09 413 50510, kristelefon 010 19 5202
fax (09) 413 50 570