Kostnader orsakade av att barn förts bort

Rättegångskostnader

Centralmyndigheternas tjänster är alltid avgiftsfria.

Huvudprincipen i Haagkonventionen om bortföranden av barn är att sökanden inte påförs kostnader för juridisk rådgivning eller för rättsbiträde i det andra landet. Flera länder har dock reserverat sig beträffande fria rättegångar. Därför är det skäl att kontrollera avgiftsfriheten särskilt för varje enskilt land.

I stater som inte anslutit sig till konventionen om bortföranden av barn svarar föräldern för rättegångskostnaderna om det inte är möjligt att få fri rättegång och fritt biträde i staten i fråga eller om justitieministeriet inte beviljat rättshjälp för rättegångskostnaderna. Utrikesministeriets egna åtgärder för att återföra ett barn är i allmänhet avgiftsfria.

I en sak som sköts utomlands omfattar den normala rättshjälpen i Finland endast allmän juridisk rådgivning. I detta ingår t.ex. uppsättande av ansökan om återlämnande av barnet. Övriga åtgärder utomlands, såsom att biträda vid domstolsbehandlingen, ingår inte i denna rådgivning.

För en sak som sköts utomlands kan justitieministeriet med stöd av 23 § lagen om rättshjälp av särskilt vägande skäl bevilja en mer omfattande rättshjälp än den ovan nämnda. En förutsättning är att sökanden inte kan få kostnadsfri rättshjälp i en konventionsstat eller en icke-konventionsstat med stöd av denna stats lagstiftning.

Ansökan om rättshjälp för en sak som sköts utomlands sänds till justitieministeriet. Till ansökan skall bifogas en utredning om den sak i vilken rättshjälp söks, en åtgärdsplan och en kostnadskalkyl samt en utredning om sökandens ekonomiska omständigheter. I första hand ersätts de omedelbara rättegångskostnaderna utomlands. Även kostnaderna för en finländsk advokatbyrås eller juridisk byrås kontakter kan ersättas.

Det är även möjligt att sökanden t.ex. i samband med en rättegång om vårdnaden om barnet får fri rättegång med stöd av den andra statens lagstiftning.

Övriga kostnader

Verkställighetskostnader

I vissa stater kan sökanden vara tvungen att betala kostnaderna för (tvångs)verkställighet av beslutet om återlämnande av barnet.

Resekostnader

Till rättegångskostnader räknas inte resekostnader som orsakas av att barnet återförs. I normala fall ersätts inte heller sökandens resekostnader. Det är i allmänhet den part som hämtar barnet som skall ordna returresan och stå för resekostnaderna.

Sökanden kan i rättegången angående återlämnande av barnet kräva att den som fört bort barnet skall ersätta resekostnaderna och övriga kostnader som förorsakas av att barnet återförs.