Social- och hälsovårdsmyndigheterna hjälper

Åtgärder inom barnskyddet

I avsnittet ovan om åtgärder inom barnskyddet redogjordes för de åtgärder som socialmyndigheterna kan vidta med stöd av barnskyddslagen, antingen för att förebygga ett hot om bortförande eller efter att ett bortförande skett.

Psykiskt stöd för föräldrarna

Det är psykiskt mycket tungt för en förälder om ett barn förts bort eller om ett hot om att barnet skall föras bort upplevs som allvarligt. För att klara sig i en sådan situation kan föräldern få praktiskt stöd eller samtalshjälp hos den egna kommunens

  • barnskyddsmyndigheter
  • familjerådgivningsbyrå
  • mentalvårdsbyrå
  • eventuella krisgrupp, om vilken hälsovårdscentralen eller mentalvårdsbyrån kan ge närmare upplysningar

Rättegång om vårdnaden samt verkställighetsprocessen

I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt ingår flera bestämmelser om socialvårdsmyndigheternas uppgifter. Socialvårdsmyndigheterna skall:

  • ge föräldrarna behövlig hjälp för att ingå ett avtal om vårdnaden om barnet samt om umgängesrätten och barnets boende
  • på begäran av domstolen lämna en utredning där socialvårdsmyndigheten bedömer de faktorer som inverkar på barnets bästa. Av utredningen skall framgå barnets egna önskemål och egen åsikt, ifall detta är möjligt med tanke på barnets ålder och utveckling. Det primära syftet med utredningen är att få till stånd en uppgörelse i godo som är i enlighet med barnets bästa.
  • hjälpa föräldrarna att på frivillig väg komma till en uppgörelse i godo ifall det uppstår meningsskiljaktigheter om hur det fastställda avtalet eller domstolsbeslutet om vårdnaden om barnet, barnets boende samt umgängesrätten skall verkställas.
  • vara verkställighetsmedlare, om domstolen så förordnar, ifall en verkställighetstvist är anhängig vid domstolen. Även medlingens primära syfte är att få till stånd en uppgörelse i godo. Om det förordnas flera medlare kan en av dem utreda barnets åsikt samt vara stödperson för barnet under verkställighetsprocessen och även då beslutet verkställs i praktiken.