Innehållet i ett besöksförbud

En person som dömts till normalt besöksförbud får inte träffa den person som skyddas genom förbudet och inte heller kontakta eller försöka kontakta denna. Han får inte heller följa efter eller iaktta den person som förbudet avser att skydda.

Utvidgat besöksförbud betyder att personen också förbjuds att vistas på vissa områden, i närheten av den skyddade personens stadigvarande bostad, fritidsbostad, arbetsplats eller annat med dessa jämförbart ställe.

Person mot vilken utfördats besöksförbud avseende gemensam bostad måste avlägsna sig från den gemensamma bostaden och han får inte återvända dit. Han får inte heller träffa eller på annat sätt kontakta den person som förbudet avser att skydda. Det är också förbjudet att följa efter och iaktta den person som skyddas. Också besöksförbud avseende gemensam bostad kan utfärdas som utvidgat och gäller då vistelse på vissa andra platser, t.ex. i närheten av den gemensamma bostaden.

Besöksförbud kan utfärdas endast i den omfattning som det är nödvändigt i varje enskilt fall. Genom förbudet hindras inte kontakt som sker på grund av sakliga skäl. Kontakt är tillåten trots förbudet t.ex. då ett gemensamt barn insjuknar akut.

Situationer som kan förutses bör beaktas redan i beslutet om besöksförbudet. I beslutet kan t.ex. bestämmas att möten som gäller umgängesrätt med barn eller avvittring av egendom ordnas genom socialmyndigheternas förmedling eller i en utomståendes närvaro.

Besöksförbud avseende gemensam bostad ingriper inte i parternas ekonomiska skyldigheter (t.ex. hyresbetalning), bostadens ägo- eller hyresförhållande eller uppdelning av hemlösöre. Utfärdande av förbud har inte heller rättsliga verkningar på vårdnad av gemensamma barn, umgängesrätt eller underhåll. Om umgängesrätt med barn bör avtalas skilt.