Behandling av besöksförbud i tingsrätten

Ansökningar om besöksförbud behandlas i tingsrätten som brådskande ärende. Ärendet behandlas som rättegång i brottmål, där utredningen i ärendet gås igenom samt båda parter och vittnen hörs.

Vid avgörandet om förbudet prövar tingsrätten alltid risken för brott eller trakasserier från fall till fall. Grund för avgörandet är omständigheterna, personens egen upplevelse av att vara hotad och eventuella vittnens berättelser.

Att en våldshandling skett anses vara vägande skäl, men det är ingen förutsättning för förbud. Tillräcklig grund för utfärdande av besöksförbud kan också vara att den person som känner sig hotad blivit trakasserad t.ex. i hemmet, på arbetsplatsen eller på offentlig plats genom hotelser eller genom att någon obefogat följt efter personen i ofogssyfte. Också trakasserier per telefon, brev eller på annat sätt kan, om de är fortgående, ge anledning till utfärdande av besöksförbud.

Striktare förutsättningar för besöksförbud avseende gemensam bostad
Eftersom skyldighet att lämna sitt eget hem innebär ett kraftigare ingripande i en persons rättigheter än ett normalt besöksförbud är förutsättningarna för utfärdande av besöksförbud avseende gemensam bostad striktare än för normalt besöksförbud. Sådant förbud kan utfärdas endast för att avvärja brott, eller hot om brott, mot en persons liv, hälsa eller frihet, men däremot inte om det fråga om brott mot frid eller om trakassering. Dessutom förutsätts en större sannolikhet för att brott begås ifall förbud inte utfärdas.

Det kan ibland vara svårt att bevisa att det finns ett verkligt hot. Om motparten inte medger trakasserierna skulle det vara bra om en utomstående person hade observerat trakasserierna.
Om man tidigare kontaktat polis eller socialarbetare är det ett stöd för bevisningen. Att en person är hotad kan utredas genom läkarintyg, skriftliga meddelanden eller tekniska upptagningar samt genom vittnens, t.ex. grannars eller arbetskamraters berättelser.

Rättshjälp vid rättegång ges av offentliga rättshjälpsbiträden, advokater och rättegångsbiträden med tillstånd som beviljats av rättegångsbiträdesnämnden. På rättshjälpsbyrån får du veta om du har möjlighet att få rättshjälpsbiträde på statens bekostnad.

Tingsrätten kan avgöra besöksförbudsärendet även om den person mot vilken förbudet avses gälla vägrar att komma till rätten. Ett besöksförbud träder i kraft omedelbart då det har utfärdats.

Om besöksförbudet senare visar sig onödigt ansöker man hos tingsrätten om att förbudet kall upphävas. Parterna kan inte sinsemellan komma överens om att förbudet upphör.