Varifrån och hur kan vi få ersättning?

Skadestånd

Om domstolen har ålagt gärningsmannen att betala skadestånd kan man antingen komma överens med gärningsmannen om hur betalningen ska ske eller ge en utmätningsman i uppdrag att driva in skadeståndet. En kopia av domstolsbeslutet, som fås avgiftsfritt från tingsrättens kansli, ska tillsammans med ansökan om utsökning lämnas till utsökningsverket. Utsökningsverket ger också närmare anvisningar om hur ersättning ska sökas.

Du kan också få ersättning från Statskontoret, ditt försäkringsbolag eller Folkpensionsanstalten. Möjligheterna att få ersättning varierar och måste därför alltid utredas särskilt i varje enskilt fall. Biträdet kan hjälpa i frågor som gäller sökande av ersättning och betalningsarrangemang.

Ersättning av statens medel

Brottsoffer har rätt att få ersättning av staten för de skador som brottet har orsakat. Det skadestånd som brottsoffret får av gärningsmannen avdras från den ersättning som staten beviljar. Också den ersättning offret har fått eller kommer att få på grundval av någon annan lag eller försäkring avdras från ersättningen som beviljas av staten.

Ersättning av statens medel söks hos Statskontoret. Till ansökan ska bifogas domstolsbeslutet, polisens förundersökningsprotokoll eller någon annan tillförlitlig utredning av händelseförloppet och om skadornas omfattning. Också eventuella läkarintyg och kvitton ska bifogas. Ansökningsblanketter fås på Statskontoret, Folkpensionsanstalten och hos polisen. Blanketten finns också på webben.

Ersättning beviljas främst för personskador. Det kan då vara fråga om t.ex. ersättningar för sjukvårdskostnader, sveda och värk, bestående men och psykiskt lidande. Det har ställts ett tak för ersättningarna som betalas av Statskontoret.

Mer information om ersättningar som betalas av staten finns på Statskontorets webbplats.