Vilken hjälp kan mitt barn eller vår familj få?

Juridisk hjälp

Målsäganden, det vill säga brottsoffret, har rätt att anlita ett biträde. Biträdet kan vara en privat advokat, ett offentligt rättegångsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd. Kontaktinformation för privata advokater finns på Advokatförbundets webbplats. De statliga rättshjälpsbyråernas kontaktinformation finns på rättsväsendets webbplats. Där finns också en förteckning över rättegångsbiträden med tillstånd. Se länklistan i slutet av handboken.

När det gäller offer för sexualbrott, våld i nära relationer eller allvarliga våldsbrott betalas biträdets arvode av statens medel oberoende av målsägandens inkomster eller förmögenhet. Ett offer för något annat brott kan beviljas rättshjälp, om han eller hon är mindre bemedlad och behöver juridisk hjälp. I dessa fall betalar staten biträdets arvode.

Vid allvarliga brott mot person är det alltid någon annan än målsäganden själv som betalar rättegångskostnaderna. Därför ska du inte låta bli att skaffa ett biträde för att du oroar dig för kostnaderna.

Det lönar sig att skaffa ett biträde så snart som möjligt efter att brottet har anmälts. Biträdet ser till att barnet hörs på bästa möjliga sätt. Biträdet kan också vid behov kräva att rättegången hålls utan att allmänheten är närvarande och att dokumenten hålls hemliga. Biträdet framställer också ersättningsanspråken efter att nödvändiga utredningar har skaffats in.

Annat stöd

En plötslig misstanke om att ett barn har blivit offer för ett brott leder till en krissituation som kan framkalla kraftiga reaktioner. Detta är normalt. Det är dock också möjligt att barnet inte reagerar alls, vilket också är helt normalt. Största delen av barnen klarar sig bra av att delta i brottsutredningen. De kan uppleva det som en lättnad att ärendet har kommit fram och att någon lyssnar på dem.

En del av barnen behöver stöd under straffprocessen och också efter den. Det kan kännas jobbigt för barnet att tala om saken och barnet kan oroa sig för många olika saker. Ett litet barn kan till exempel oroa sig för att han eller hon själv eller någon annan hamnar i fängelse eller att man inte kommer att tro på honom eller henne. Du kan förklara att barnet inte kommer att bestraffas för det hon eller han berättar och att barnet inte hamnar i fängelse. Du kan också säga att man kommer att lyssna på barnet och att det han eller hon säger tas på allvar.

Om brottet påverkar barnets vardag är det skäl att söka hjälp. Barnet behöver hjälp om han eller hon inte klarar av att gå i skolan eller till daghemmet, om han eller hon är ständigt rädd, irriterad och arg eller plågas av kraftiga skuldkänslor för det som har hänt. Också avståndstagande, aggressivitet, sömnproblem eller kraftig ångest är tecken på att barnet behöver hjälp. I dessa fall är det skäl att utreda barnets läge. Barnskyddsmyndigheterna kan hjälpa med att hitta den lämpligaste tjänsten i din kommun.

Det är viktigt att diskutera med polisen som undersöker fallet i vilket skede av brottsundersökningen det eventuellt söks experthjälp för barnet. Orsaken till att polisen behöver veta när hjälp har sökts är att detta kan vara av betydelse vid den senare bedömningen av barnets berättelse. Det kan vara nyttigt för barnet att få tala med någon om saken direkt efter att händelsen har kommit fram, men det rekommenderas att terapin inte inleds förrän förhöret som behövs för förundersökningen har hållits. Det är också viktigt att du med beaktande av barnets ålder berättar för honom eller henne vad straffprocessen går ut på.

Det brukar vara till nytta för barnet att föräldrarna skaffar information och hjälp till sig själva. Till exempel via Brottsofferjouren är det möjligt att få information och stöd i alla skedena av behandlingen. Ett brottsoffer, dennes närstående eller ett vittne i ärendet har möjlighet att avgiftsfritt få en stödperson. Stödpersonen har till uppgift att hjälpa och stödja i praktiska frågor som gäller straffprocessen.

Också barnskyddsmyndigheterna kan erbjuda hjälp till familjen. Barnskyddsverksamheten syftar först och främst till att säkra att barnet är tryggt. När det gäller akuta familjeinterna situationer kan de familjemedlemmar som känner sig hotade eller är i fara söka sig till ett skyddshem. Hjälp kan fås också via den egna kommunens hälsovårdstjänster. I de flesta städerna finns det även en socialjour eller olika slags kriscenter som kan kontaktas för att få hjälp.

På webben finns rikligt med information om olika stödtjänster (se Länkar och ytterligare information). Kom dock ihåg att det till exempel på diskussionsforumen på webben även finns mycket felaktig och vilseledande information.