Rättegång i förvaltningsdomstolen

Vad är en förvaltningsdomstol?

Domstolarna i Finland är indelade i två huvudlinjer: allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Till förvaltningsdomstolarna räknas högsta förvaltningsdomstolen och de sex förvaltningsdomstolarna: Helsingfors, Tavastehus, Östra Finlands, Norra Finlands, Åbo och Vasa förvaltningsdomstolar. Åland har sin egen förvaltningsdomstol.

Varje förvaltningsdomstol behandlar förvaltningsprocessärenden inom ett eller flera landskap. Rättsbehandlingen av vissa grupper av ärenden har dock koncentrerats till en och samma förvaltningsdomstol. Till exempel ärenden som gäller mervärdesskatt behandlas i Helsingfors förvaltningsdomstol medan Vasa förvaltningsdomstol har hand om ärenden enligt miljövårdslagen och vattenlagen.

Förvaltningsdomstolen behandlar enskilda personers och samfunds besvär över myndigheternas beslut i förvaltningsärenden. Besvären kan gälla till exempel:

  • skatteärenden,
  • beslut som gäller social- och hälsovården, såsom utkomststöd, stöd för handikappade, barnskydd samt mentalvårdsfrågor,
  • miljö-, byggnads- och markanvändningsärenden, såsom beslut i samband med miljötillstånd och byggnadslov,
  • ärenden som hör till kommunernas självstyrelse,
  • myndighetsbeslut i samband med näringsidkande,
  • olika avgifter som myndigheterna fastställt, såsom parkeringsböter, kontrollavgifter i kollektivtrafiken och avfallsavgifter.

I många fall kan besvären riktas direkt till förvaltningsdomstolen. I skatteärenden, kommunala ärenden, i ärenden som gäller olika avgifter och ersättningar och många andra ärenden måste den som är missnöjd med myndighetens avgörande dock först begära omprövning av beslutet hos myndigheten i fråga. Omprövningsförfarandet är inte i bruk i ärenden där det är fråga om saker av särskild betydelse för partens rättsskydd och där det är viktigt att snabbt få ärendet till en domstol för prövning. Sådana ärenden är t.ex. ärenden som gäller utdömande av vite, verkställande av hot om tvångsutförande eller avbrytande samt ärenden som gäller näringstillstånd. I ärenden där begäran om omprövning är i bruk som det första skedet vid sökande av ändring, får först det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) och förvaltningsprocesslagen (586/1996) finns tillgängliga i statens författningsdatabank på adressen http://www.finlex.fi

Uppdaterad 1.1.2016
Justitieministeriet