Vid vilka inkomster beviljas rättshjälp

Rättshjälp beviljas på grundval av sökandens inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet. Vid rättshjälpsbyrån uträknas på grundval av dem sökandens månatliga disponibla medel som följer:

Som inkomster beaktas förutom löne- och pensionsinkomster samt dagpenningar dessutom bl.a. underhållsbidrag, barnbidrag, andra förmåner och kapitalinkomster. Även inkomsterna för sökandens make eller sambo eller den andra parten i ett registrerat partnerskap beaktas. Makens inkomster beaktas dock inte om sökanden är misstänkt eller svarande i ett brottmål eller om maken är sökandens motpart i ärendet.

Från månadsinkomsterna avdras skatterna. Även boendekostnader, dagvårdsavgifter, underhållsbidrag samt regelbundna utsöknings- och skuldsaneringsutgifter beaktas. Dessutom görs ett avdrag på 300 euro för varje minderårigt barn.