Vad kostar rättshjälpen för sökanden

Kostnaderna som tas ut av sökanden består av en självriskdel och en rättshjälpsavgift.

Självrisk

Den som får rättshjälp betalar en viss procentandel av rättsbiträdets arvode (grundsjälvrisk). Den bestäms på basis av sökandens månatliga disponibla medel som följer:

Ensamstående person

Disponibla medel högst Grundsjälvrisk
600 euroa 0 %
800 euroa 20 %
900 euroa 30 %
1 050 euroa 40 %
1 150 euroa 55 %
1 300 euroa 75 %

När de disponibla medlen överstiger 1 300 euro, beviljas ingen rättshjälp.

Makar sammanlagt

Disponibla medel högst Grundsjälvrisk
1 100 euro 0 %
1 400 euro 20 %
1 600 euro 30 %
2 000 euro 40 %
2 200 euro 55 %
2 400 euro 75 %

När de disponibla medlen överstiger 2 400 euro, beviljas ingen rättshjälp.

Rättshjälpstagarens förmögenhet ökar hans eller hennes kostnadsansvar, om depositionerna, bostadsaktier, fastigheter eller annan egendom överstiger 5 000 euro (självriskens tilläggsdel). Från tillgångarna avdras skulderna. Stadigvarande bostad, en sedvanlig fritidsbostad och en bil eller skulder som hänför sig till anskaffning av denna egendom beaktas dock inte.

När det gäller ett bouppteckningsärende, beaktas den avlidnes tillgångar till fullt belopp och inkluderas i sökandens tilläggssjälvriskandel (förhöjd tilläggssjälvrisk). I tilläggssjälvriskandelen beaktas också den egendom, som sökanden fått till exempel vid arvskifte eller avvitring.

Beloppet av självrisken fastställs när saken skötts. Självrisken kan också tas ut i förskott.

Rättshjälpstagaren ska underrätta rättshjälpsbyrån om förändringar i sina inkomster och utgifter och i sin förmögenhet. Om rättshjälpstagarens ekonomiska förhållanden förändras, kan rättshjälpsbyrån ändra rättshjälpsbeslutet. När beslutet ändras bestämmer man om det ska tillämpas retroaktivt.

Rättshjälpsavgift

Rättshjälpsavgiften är 70 euro och den ska betalas av alla sökanden förutom dem som har rätt till kostnadsfri rättshjälp dvs. utan självrisk.