Vad omfattar rättshjälpen

Ärendets art och betydelse inverkar på vilka tjänster som i varje enskilt fall ingår i rättshjälpen.

Rättegångsärenden

I rättegångsärenden behöver man vanligen hjälp av ett sakkunnigt biträde, t.ex. för att väcka åtal eller för att försvara en under rättegången om man är åtalad för ett brott. Biträde förordnas dock inte i klara fall, t.ex. ostridiga äktenskapsskillnader och enkla bötesärenden. I dessa frågor kan man få råd från rättshjälpsbyrån.

Klienten kan välja om han som sitt biträde under rättegången vill ha ett offentligt rättsbiträde som arbetar vid en statlig rättshjälpsbyrå eller en advokat eller någon annan jurist som har tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde.

Om någon beviljas rättshjälp, betalar staten rättegångsbiträdets arvode antingen helt eller delvis, beroende på rättshjälpstagarens disponibla medel. Biträdets åtgärder ersätts för en tid av högst 80 timmar. Domstolen kan dock i specialsituationer ge tillstånd att överskrida denna gräns. Dessutom befrias rättshjälpstagaren från t.ex. rättegångsavgifterna.

Staten betalar inte motpartens rättegångskostnader ifall den som fått rättshjälp förlorar målet.

Övriga ärenden

Rättshjälp kan också ges i ärenden som inte förs till domstol. Hjälp kan behövas vid upprättandet av någon handling, t.ex. en bouppteckning eller ett avvittringsavtal. I vissa juridiska problem behövs endast juristens råd. I dessa frågor ges rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena. Rättshjälpstagaren kan alltså inte välja ett privat biträde.

I andra ärenden än sådana som behandlas i domstol kan rättshjälp fås kostnadsfritt eller mot en självriskandel för en tid av högst 80 timmar per ärende. Dessutom befrias rättshjälpstagaren från myndigheternas avgifter för handlingarna samt eventuella tolknings- och översättningskostnader.