Hur söks rättshjälp

Rättshjälp söks alltid hos en statlig rättshjälpsbyrå. Rättshjälp kan sökas hos vilken rättshjälpsbyrå som helst oberoende av sökandens boningsort. Ofta tar klienten först kontakt med det biträde han valt, som kan göra ansökan om erhållande av rättshjälp.

Ansökan om rättshjälp kan göras via internet. En elektronisk ansökan om rättshjälp finns på adressen www.oikeus.fi under länken Rättshjälp.

Det andra alternativet är att göra en muntlig eller skriftlig ansökan om rättshjälp. Ansökningsblanketten för skriftlig ansökan finns på internet, adress www.oikeus.fi under punkten Blanketter. Blanketter fås också från rättshjälpsbyråerna, domstolarna, advokatbyråerna och de juridiska rådgivningsbyråerna.

Sökanden ska lägga fram en utredning om sina ekonomiska förhållanden och om den sak i vilken rättshjälp söks. Sökandens inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder utreds med hjälp av kvitton och andra verifikat. De uppgifter som behövs framgår oftast av bankens kontoutdrag, lönekvitton, skatteintyg eller t.ex. beslut om utkomststöd. Riktigheten av uppgifterna som meddelas elektroniskt kontrolleras genom stickprov.

Rättshjälpsbyrån har rätt att hos myndigheter och försäkringsbolag granska de uppgifter som sökanden gett om sina ekonomiska förhållanden. Också bankerna är skyldiga att lämna rättshjälpsbyråerna dessa uppgifter, om det finns anledning att misstänka att de uppgifter som sökanden gett inte är tillförlitliga. Om uppgifter begärs från banken, ska rättshjälpsbyrån underrätta sökanden om det på förhand.