Rättsväsendet

Till de grundläggande mänskliga rättigheterna hör rättsskyddet, vilket innebär att var och en skall få sin sak behandlad i domstol på ett sakligt sätt utan onödigt dröjsmål. Rättsväsendets uppgift är att ge rättsskydd.

Till rättsväsendet hör oberoende domstolar, ett advokatväsende och statliga rättshjälpsbyråer, i brottmål ett åklagarväsende, samt utsökningsmyndigheterna och Brottspåföljdsmyndigheten, som svarar för verkställigheten av straff och beslut som domstolarna meddelar.

Polisen hör inte till rättsväsendet, men till dess uppgifter hör förundersökningen, som är det första skedet av den juridiska utredningen av ett brott.


Uppdaterad 26.1.2015
Justitieministeriet