Domstolarna

Domstolarna kan indelas i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen (HD). I tingsrätterna behandlas tvistemål och brottmål. Domkretsen för en tingsrätt omfattar i allmänhet flera kommuner. Tingsrättens dom kan överklagas i hovrätten.

Hovrätterna behandlar huvudsakligen besvär över tingsrättens dom. Hovrättens dom kan överklagas i högsta domstolen i det fall att HD beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolar är förvaltningsdomstolarna samt högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

I förvaltningsdomstolarna behandlas i regel besvär över myndigheternas beslut. Besvär över förvaltningsdomstolens beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen uttryckligen beviljar tillstånd till det.

Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen. De behandlar ärenden inom sina respektive specialområden. Marknadsdomstolens beslut kan överklagas antingen hos högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen beroende pä ärendet. Arbetsdomstolens och försäkringsdomstolens avgörande kan inte överklagas, med undantag av vissa olycksfallsförsäkringsärenden som avgörs i försäkringsdomstolen.