Information om medling i familjefrågor

Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som föreskrivs om i äktenskapslagen och som kan anlitas när det uppstår konflikter inom familjen. Oftast anlitas medling i familjefrågor när makarna överväger skilsmässa eller redan har bestämt sig för att skiljas. Medling kan användas också för att lösa konflikter som uppstår efter separationen, t.ex. i frågor som har att göra med att träffa barnet. Syftet med medlingen är att lösa konflikter genom förhandlingar och avtal mellan makarna. Medlaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning.

Även sambor och partner i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Uppdaterad 5.8.2014
Justitieministeriet

Vad innebär medling i familjefrågor i praktiken?

Medling i familjefrågor är ett fristående förfarande som inte hänger ihop med övriga former av socialvård eller familjerådgivning. Syftet med medlingen är att hitta lösningar till makarnas problem genom diskussioner och förhandlingar.

Medlaren är opartisk i förhållande till både ärendet och parterna. Parterna ska själv fatta besluten, medlaren finns till endast för att hjälpa och stödja parterna i deras strävan efter sådana lösningar till konflikterna som är godtagbara och lämpliga för dem båda.

Medlingen är avsedd att vara en kortvarig process under vilken medlaren träffar båda parterna några gånger. Vid behov kan medlaren också hänvisa föräldrarna till andra tjänster genom vilka de kan söka hjälp. Vid till exempel rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor kan familjen få hjälp och stöd i form av långvarig terapi. Kommunerna och olika frivilligorganisationer erbjuder stöd och hjälp utan kostnad vid skilsmässa eller separation. Via dem är det dessutom ofta möjligt att tala med sakkunniga som ger råd och handledning när det gäller att bearbeta separationsprocessen.

Medling i familjefrågor grundar sig på parternas frivilliga deltagande.

Medlingen är konfidentiell

Medling i familjefrågor är konfidentiellt. Medlaren har en strängare tystnadsplikt än vanligt, vilket skiljer medlingen från de övriga stöd- och rådgivningstjänsterna inom socialvården. Medlaren får inte lämna ut information som han eller hon har erhållit under medlingen till någon utomstående, inte ens till en domstol, även om domstolen skulle vilja höra medlaren som ett vittne i en rättegång. Det är inte tillåtet för medlaren att på eget initiativ skaffa information om familjen via andra myndigheter. Tystnadsplikten gäller dock inte om det i samband med medlingen framkommer att det finns behov av barnskydd. I detta fall har medlaren skyldighet att göra en anmälan till barnskyddsmyndigheterna.

Barnets ställning vid skilsmässa

Skilsmässan betyder att föräldrarnas parförhållande tar slut, men föräldraskapet fortsätter. Föräldrarna har fortfarande ansvar för barnets vård och underhåll. Samtidigt har barnet också rätt att upprätthålla ett nära och tryggt förhållande till båda föräldrarna.

Medlaren har som speciellt uppdrag att trygga barnets ställning vid skilsmässan. Medlaren hjälper föräldrarna att finna försonliga lösningar i frågor som rör barnet. Föräldrarna ska bland annat komma överens om eventuell delad vårdnad, hos vilkendera föräldern barnet bor, hur barnet besöker föräldern som han eller hon inte bor hos, och hur föräldrarna tar hand om barnets underhåll.

Även barnet kan delta i medlingen, förutsatt att föräldrarna önskar så och det anses vara i barnets bästa intresse. Medlaren kan också diskutera med barnet utan att föräldrarna är på plats för att reda ut barnets åsikter och önskemål, och sedan ta upp de frågor som är viktiga för barnet med föräldrarna.

Om föräldrarna finner en gemensam lösning ska medlaren hjälpa dem att formulera ett avtal. För att avtalet ska bli verkställbart ska medlaren hänvisa föräldrarna till barnatillsyningsmannen som fastställer avtalet.

Var kan man ansöka om medling?

Kommunens socialnämnd svarar för att ordna medling i familjefrågor. Till uppdraget som medlare utses oftast en anställd inom uppfostrings- och familjerådgivningen eller någon som arbetar inom socialväsendet. Medlingstjänster erbjuds också av kyrkans central för familjefrågor och av andra samfund och personer som fått tillstånd att medla i familjefrågor

Kontakta socialbyrån i din kommun för närmare information om medling i familjefrågor.