Vad innebär medling i familjefrågor i praktiken?

Medling i familjefrågor är ett fristående förfarande som inte hänger ihop med övriga former av socialvård eller familjerådgivning. Syftet med medlingen är att hitta lösningar till makarnas problem genom diskussioner och förhandlingar.

Medlaren är opartisk i förhållande till både ärendet och parterna. Parterna ska själv fatta besluten, medlaren finns till endast för att hjälpa och stödja parterna i deras strävan efter sådana lösningar till konflikterna som är godtagbara och lämpliga för dem båda.

Medlingen är avsedd att vara en kortvarig process under vilken medlaren träffar båda parterna några gånger. Vid behov kan medlaren också hänvisa föräldrarna till andra tjänster genom vilka de kan söka hjälp. Vid till exempel rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor kan familjen få hjälp och stöd i form av långvarig terapi. Kommunerna och olika frivilligorganisationer erbjuder stöd och hjälp utan kostnad vid skilsmässa eller separation. Via dem är det dessutom ofta möjligt att tala med sakkunniga som ger råd och handledning när det gäller att bearbeta separationsprocessen.

Medling i familjefrågor grundar sig på parternas frivilliga deltagande.