Medlingen är konfidentiell

Medling i familjefrågor är konfidentiellt. Medlaren har en strängare tystnadsplikt än vanligt, vilket skiljer medlingen från de övriga stöd- och rådgivningstjänsterna inom socialvården. Medlaren får inte lämna ut information som han eller hon har erhållit under medlingen till någon utomstående, inte ens till en domstol, även om domstolen skulle vilja höra medlaren som ett vittne i en rättegång. Det är inte tillåtet för medlaren att på eget initiativ skaffa information om familjen via andra myndigheter. Tystnadsplikten gäller dock inte om det i samband med medlingen framkommer att det finns behov av barnskydd. I detta fall har medlaren skyldighet att göra en anmälan till barnskyddsmyndigheterna.