Vad innebär medling i domstol?

Tvistemål och ansökningsärenden kan tas upp till medling i allmänna domstolar. Oftast genomförs medlingarna vid tingsrätten, men medling kan inledas också i ett ärende som har överklagats genom besvär hos hovrätten.

Medling är ett alternativ till rättegång. Medlaren är en domare vid den domstol som behandlar saken. Medlaren ska hjälpa parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Vid medling är det därmed inte fråga om strikt tillämpning av gällande lagbestämmelser utan målet att nå en lösning som tillfredsställer parterna och deras behov.

Medlaren kan med parternas samtycke anlita ett sakkunnigbiträde för att säkra behövlig expertis i den sak medlingen gäller. I vårdnadstvister anlitar medlaren i regel sakkunskapen av en psykolog eller socialarbetare som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling (läs mera i broschyren Medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde)

Medling är frivilligt och därför krävs det samtycke av alla parter i tvisten för att medling ska kunna inledas. Därtill förutsätts att saken är lämplig för medling och att medling är ändamålsenligt med hänsyn till parternas yrkanden. Domstolen beslutar om medling ska inledas.

Medling är en konfidentiell process, vilket innebär att medlaren inte berättar om medlingens innehåll för utomstående och speciellt inte för den domare som behandlar samma ärende vid rättegång. Det förs inget protokoll över medlingen och inte heller någon annan dokumentation över förfarandet görs upp.

Justitieministeriet
Uppdaterad 6.8.2014