Vad innebär medling i domstol?

Tvistemål och ansökningsärenden kan tas upp till medling i allmänna domstolar. Oftast genomförs medlingarna vid tingsrätten, men medling kan inledas också i ett ärende som har överklagats genom besvär hos hovrätten.

Medling är ett alternativ till rättegång. Medlaren är en domare vid den domstol som behandlar saken. Medlaren ska hjälpa parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Vid medling är det därmed inte fråga om strikt tillämpning av gällande lagbestämmelser utan målet att nå en lösning som tillfredsställer parterna och deras behov.

Medlaren kan med parternas samtycke anlita ett sakkunnigbiträde för att säkra behövlig expertis i den sak medlingen gäller. I vårdnadstvister anlitar medlaren i regel sakkunskapen av en psykolog eller socialarbetare som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling (läs mera i broschyren Medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde)

Medling är frivilligt och därför krävs det samtycke av alla parter i tvisten för att medling ska kunna inledas. Därtill förutsätts att saken är lämplig för medling och att medling är ändamålsenligt med hänsyn till parternas yrkanden. Domstolen beslutar om medling ska inledas.

Medling är en konfidentiell process, vilket innebär att medlaren inte berättar om medlingens innehåll för utomstående och speciellt inte för den domare som behandlar samma ärende vid rättegång. Det förs inget protokoll över medlingen och inte heller någon annan dokumentation över förfarandet görs upp.

Justitieministeriet
Uppdaterad 6.8.2014

Vilka tvister kan tas upp till medling?

Sådana tvistemål och ansökningsärenden som också annars skulle handläggas av en domstol kan tas upp till medling. Tvisten kan gälla exempelvis ett avtal, en arvsfråga eller skadestånd. Medling kan användas också för att avgöra frågor som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll för barn.

I många ärenden är det möjligt att tillämpa även andra alternativa tvistlösningsförfaranden. Till exempel i tvister som gäller konsumentskyddsfrågor kan man vända sig till konsumentrådgivarna och konsumenttvistenämnden och för brottmål finns ett särskilt medlingsförfarande.

Vad kostar medlingen?

En avgift tas ut för medlingen precis som för andra ärenden som handläggs i domstol.

Parterna har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid medling. I detta fall ska parterna själv betala arvodet och kostnadsersättningen till ombudet och de kan inte kräva ersättning av motparten för dessa kostnader. Om en part på basis av sin ekonomiska ställning har beviljats rättshjälp, står staten i enlighet med rättshjälpsbeslutet helt eller delvis för kostnaderna för det juridiska ombudet. Rättshjälp söks hos rättshjälpsbyrån.

Om medlaren med parternas samtycke anlitar ett sakkunnigbiträde, ska parterna betala arvodet och kostnadsersättningen till biträdet. Vid medling i vårdnadstvister är anlitande av ett sakkunnigbiträde som anvisats av kommunen dock avgiftsfritt för föräldrarna.

Hur får man sitt ärende till medling?

En part eller parterna i tvisten kan ansöka om medling i tingsrätten. Den fritt formulerade ansökan ska göras skriftligen och i den ska anges parterna i tvisten och deras kontaktuppgifter samt en kort redogörelse för vad tvisten gäller.

Parterna kan också begära att en sak som är föremål för rättegång hänskjuts till medling. Även domaren kan föreslå att ett anhängigt ärende tas upp till medling. Om ärendet tas upp till medling, får den som varit domare i rättegången inte fungera som medlare.

Hur går medlingen till?

För att medlingen ska lyckas är det viktigt parterna har en genuin vilja att uppnå förlikning i ärendet. Medlaren har inte till uppgift att avgöra tvisten, utan att hjälpa parterna att själva hitta en lösning på tvistefrågorna. Medlaren är neutral och opartisk i förhållande till både parterna och ärendet.

Medlingssammanträdet ska ordnas så snart som möjligt. För medling reserveras i regel en hel dag. I allmänhet strävas det efter att medlingen kan genomföras under en dag, men det är dock möjligt att fortsätta medlingen i flera dagar.

Medlingen genomförs i regel genom samtal och förhandlingar där alla parter är närvarande. Vid behov kan medlaren dock också diskutera med parterna skilt för sig.

Liksom rättegångar är medling i princip en offentlig process. Det är dock sällsynt att utomstående är närvarande vid medlingen. Parterna kan begära att medlingen genomförs utan att allmänheten är närvarande. De förhandlingar som medlaren för separat med bara en av parterna är dock alltid konfidentiella och dessa förhandlingar är inte öppna för allmänheten.

Förlikningen kan stadfästas

Om förlikning uppnås kan medlaren på parternas begäran stadfästa förlikningsavtalet. Detta innebär att avtalet blir ett verkställbart avgörande på basis av vilket exempelvis överenskomna betalningar, skadestånd eller underhåll kan drivas in genom utsökning. Om förlikningen inte stadfästs är det fråga om ett normalt avtal som är bindande för parterna.

Om medlingen misslyckas

Medlingen avslutas när en part meddelar att han eller hon inte längre önskar medling i saken. Även medlaren kan avsluta medlingen om han eller hon kommer fram till att det inte längre finns förutsättningar för förlikning.

Om saken är föremål för rättegång, ska rättegången i detta fall fortsättas. Vid rättegången ska ärendet behandlas av en annan domare. Vid rättegången får parterna inte åberopa sådant som motparten har anfört under medlingen för att uppnå förlikning.

För att få mer information om medling i domstol kan du kontakta tingsrätterna.

Medling utanför domstol

Tingsrätten kan på ansökan stadfästa en förlikning som uppnåtts vid medling utanför domstol så att den blir verkställbar. På detta sätt kan till exempel en överenskommen ersättning vid behov drivas in genom utsökning. Medling utanför domstol betyder bl.a. Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande och andra motsvarande förfaranden. Också förlikningar som ingåtts vid medling i brottmål kan stadfästas så att de blir verkställbara till den del de gäller ett tvistemål (till exempel skadestånd).

Förlikningar som uppnåtts vid medling utanför domstol i ärenden som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll för barn kan dock inte stadfästas av tingsrätten. Dessa avtal ingås och fastställs hos barnatillsyningsmannen.

Mer information om medling utanför domstol:
Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande
Finlands forum för medling (medlingens olika områden)
Medling i brott- och tvistemål
Medling i familjefrågor