Vad kostar medlingen?

En avgift tas ut för medlingen precis som för andra ärenden som handläggs i domstol.

Parterna har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid medling. I detta fall ska parterna själv betala arvodet och kostnadsersättningen till ombudet och de kan inte kräva ersättning av motparten för dessa kostnader. Om en part på basis av sin ekonomiska ställning har beviljats rättshjälp, står staten i enlighet med rättshjälpsbeslutet helt eller delvis för kostnaderna för det juridiska ombudet. Rättshjälp söks hos rättshjälpsbyrån.

Om medlaren med parternas samtycke anlitar ett sakkunnigbiträde, ska parterna betala arvodet och kostnadsersättningen till biträdet. Vid medling i vårdnadstvister är anlitande av ett sakkunnigbiträde som anvisats av kommunen dock avgiftsfritt för föräldrarna.