Hur går medlingen till?

För att medlingen ska lyckas är det viktigt parterna har en genuin vilja att uppnå förlikning i ärendet. Medlaren har inte till uppgift att avgöra tvisten, utan att hjälpa parterna att själva hitta en lösning på tvistefrågorna. Medlaren är neutral och opartisk i förhållande till både parterna och ärendet.

Medlingssammanträdet ska ordnas så snart som möjligt. För medling reserveras i regel en hel dag. I allmänhet strävas det efter att medlingen kan genomföras under en dag, men det är dock möjligt att fortsätta medlingen i flera dagar.

Medlingen genomförs i regel genom samtal och förhandlingar där alla parter är närvarande. Vid behov kan medlaren dock också diskutera med parterna skilt för sig.

Liksom rättegångar är medling i princip en offentlig process. Det är dock sällsynt att utomstående är närvarande vid medlingen. Parterna kan begära att medlingen genomförs utan att allmänheten är närvarande. De förhandlingar som medlaren för separat med bara en av parterna är dock alltid konfidentiella och dessa förhandlingar är inte öppna för allmänheten.