Medling utanför domstol

Tingsrätten kan på ansökan stadfästa en förlikning som uppnåtts vid medling utanför domstol så att den blir verkställbar. På detta sätt kan till exempel en överenskommen ersättning vid behov drivas in genom utsökning. Medling utanför domstol betyder bl.a. Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande och andra motsvarande förfaranden. Också förlikningar som ingåtts vid medling i brottmål kan stadfästas så att de blir verkställbara till den del de gäller ett tvistemål (till exempel skadestånd).

Förlikningar som uppnåtts vid medling utanför domstol i ärenden som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll för barn kan dock inte stadfästas av tingsrätten. Dessa avtal ingås och fastställs hos barnatillsyningsmannen.

Mer information om medling utanför domstol:
Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande
Finlands forum för medling (medlingens olika områden)
Medling i brott- och tvistemål
Medling i familjefrågor