Rollfördelningen i rättegången

Domaren leder behandlingen av brottmålet. Merparten av brottmålen handläggs och avgörs av en domare. De allvarligaste brottmålen handläggs i en sammanställning med en domare och nämndemän. Brottmålet kan handläggas även i en sammansättning med två eller tre domare om ärendet är synnerligen svårt eller om det finns andra särskilda skäl för detta. Parter i rättegången är brottsoffret, dvs. målsäganden, om han eller hon har några krav, den åtalade, dvs. svaranden, och åklagaren som framställer åtalet mot svaranden. Också vittnen hörs ofta i rätten.

Svaranden

Svaranden underrättas om åtalet mot honom genom den stämning som delges honom antingen av domstolen eller åklagaren.

I stämningen uppmanas svaranden att meddela hur han ställer sig till de yrkanden som framställts mot honom. Samtidigt kallas svaranden vanligtvis till rättegång, men han kan också uppmanas att ge ett skriftligt svar redan före rättegången.

Senast vid rättegången frågas svaranden om han medger eller bestrider sin skuld till det brott han åtalas för. Han ska även meddela hur han ställer sig till målsägandens krav på ersättning.

Målsäganden

Om målsäganden har krav på ersättning med anledning av brottet kan han begära att åklagaren framställer dem i rätten. Åklagaren kan på offrets begäran framställa krav på ersättning för offrets del om ärendet är enkelt och klart, och åklagaren har getts en faktura, ett kvitto eller en annan skriftlig utredning av kravet.

Om målsäganden själv för talan beträffande sitt krav på skadestånd kan han antingen lämna in kravet skriftligen till domstolen före rättegången eller framställa det i rätten.

Målsäganden kan personligen kallas till rätten om hans närvaro är nödvändig för att saken skall kunna utredas. I så fall har målsäganden rätt till ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.

Plikt att infinna sig till rätten

Domstolen eller åklagaren kallar parterna till rättegången (huvudförhandlingen). Det är skäl för parterna att läsa kallelsen noggrant, eftersom den anger om de måste inställa sig personligen till rätten eller om de i stället kan skicka ett ombud. Av kallelsen framgår även om målet kan avgöras fastän parten inte är närvarande.