Avgifter och ersättningar

För behandlingen av brottmål i tingsrätten uppbärs inga avgifter, om åtalet drivs av åklagaren.

Om svaranden konstateras vara skyldig till brottet måste han i allmänhet ersätta alla kostnader som målet åsamkat staten (t.ex. vittnesarvoden, arvodet till offrets rättegångsbiträde och stödperson och kostnader för laboratorieundersökningar). Ersättningen kan dock nedsättas eller slopas, om den är oskälig för svaranden.

Domstolen kan bestämma att den skyldige skall betala skadestånd till målsäganden. Betalar han inte skadeståndet frivilligt, kan målsäganden anhängiggöra ett utmätningsärende genom att skicka en kopia av domen till utmätningsmannen.

Under vissa förutsättningar kan brottsoffret även få ersättning direkt av statliga medel för skador som brottet förorsakat. Egendomsskador ersätts dock endast i undantagsfall. Ersättning av statsmedel söks separat hos Statskontoret. Ersätts skadan, kan staten indriva beloppet av gärningsmannen.