Rättegångens förlopp

Behandlingen av brottmålet börjar med att åklagaren framställer sina yrkanden mot svaranden och grunderna för dem. Målsäganden kan ha begärt att åklagaren även för fram hans yrkanden i saken. Framställer målsäganden själv sitt krav på ersättning, får han ordet efter åklagaren.

Därefter hörs svaranden, som antingen kan medge eller bestrida den gärning som åklagaren påstår att han har begått. Svaranden skall även meddela om han går med på att betala den ersättning som målsäganden kräver.

Sedan motiverar åklagaren och målsäganden närmare sina ståndpunkter. Svarandena framför sin synpunkt på det som anförts i rätten.

Nästa steg är att vittnen hörs. Även målsäganden och svaranden kan förhöras i bevissyfte. Vittnenas berättelser bandas. Rätten kan också godkänna annan bevisföring, till exempel skriftliga bevis.

Slutligen framlägger parterna sin uppfattning om hur saken bör avgöras.

Kan behandlingen av ett brottmål inte slutföras inom en dag, fortsätter behandlingen i allmänhet genast nästa dag.

Rättegången är muntlig. Inga skriftliga utsagor tillåts. Rättegången är vanligen offentlig, vilket innebär att vem som helst får följa den. Domstolen kan i vissa fall dock bestämma att målet skall avgöras inom stängda dörrar.