Hur går det till i domstolen?

Rättens ordförande ber först vittnet ge sina personuppgifter och frågar om han eller hon är släkt med någon part i målet. Den som är nära släkt med en part i ett mål behöver nämligen inte vittna om inte han eller hon själv vill det. Om vittnet har rätt att vägra att vittna på grund av nära släktskap, upplyser rättens ordförande vittnet om detta. Även ett vittne som har rätt att vägra att vittna måste efter att ha fått kallelse alltid infinna sig i rätten, och den som samtycker till att vittna är skyldig att tala sanning på samma sätt som alla andra vittnen.

När personuppgifterna har kontrollerats, avger vittnet försäkran.

Vittnet framför sin berättelse muntligt. En tidigare berättelse (t.ex. till polisen) uppläses bara om den avviker från det som vittnet berättar i rätten. Åklagaren, parterna och rättens medlemmar kan ställa frågor till vittnet. Frågor ställs först av den part som har åberopat vittnet, sedan av motparten och till slut av domstolen.