Vittnet kallas till rättssalen

På väggen i domstolens väntrum finns en lista över dagens mål, och av den framgår i vilken ordning målen behandlas. Eftersom det är svårt att beräkna hur lång tid som krävs för behandlingen av de olika målen, kan vittnet bli tvungen att vänta på sin tur. Det händer att behandlingen måste inhiberas t.o.m. i detta skede, för att någon av parterna i målet inte har infunnit sig. Rättegången kan inhiberas också om parterna har enats i saken.

Vittnena inkallas till rättssalen vid namn. De är därinne bara den tid som det tar för dem att avge sina vittnesmål. Den allmänna principen är att ett vittne inte får höra vad de andra personer som skall höras som vittnen har berättat. På detta sätt vill man garantera att berättelsen är tillförlitlig och bevisningen äkta och att sanningen kommer fram.

Vittnet får dock inte utan tillstånd av rättens ordförande avlägsna sig från domstolens sammanträdesplats innan ärendet är slutbehandlat.