Vittnet måste tala sanning

Vittnena måste i domstolen berätta allt de vet om den sak som behandlas. Vittnet är vid rättegången en central person, för vittnets berättelse kan vara det enda sättet att utreda vad som verkligen har tilldragit sig i den sak som rättegången handlar om. Vittnet kan bli tvungen att besvara många slags frågor, avsedda att utreda tillförlitligheten i berättelsen. Rättens ordförande skall se till att inga osakliga frågor ställs till vittnet och att han inte behandlas olämpligt.

Vittnet måste tala sanning. Ett vittne som konstateras ha avvikit från sanningen eller ha hemlighållit någonting, blir själv åtalad för osann utsaga. Straffet är vanligen fängelse.

Rättens ordförande förklarar vid behov för vittnet när han eller hon kan vägra att besvara en fråga. Vittnet behöver inte avslöja sådant som kan leda till att åtal väcks mot honom eller henne själv eller mot en nära anhörig. Om vittnet av denna anledning inte vill besvara en fråga, skall han tydligt meddela domstolen detta. Vittnet får således inte heller i detta fall ljuga eller annars avvika från sanningen.

Vittnet behöver inte heller avslöja affärs- eller yrkeshemligheter, om inte rätten särskilt förpliktar honom till det.