Vittnet måste infinna sig i domstolen

Vittnena får en skriftlig kallelse till rättegången. De måste infinna sig i domstolen på utsatt tid, om de inte har ett sådant hinder att det är omöjligt. Ett sådant hinder kan vara t.ex. sjukdom eller ett avbrott i de allmänna kommunikationerna. Rättens ordförande bestämmer vilka hinder som är godtagbara. Den som inkallats som vittne skall alltid i förväg anmäla om hinder. Anmälan görs till rättens ordförande eller till den person på vars begäran vittnet har kallats till domstolen. Om hindret är sjukdom, skall vittnet sända in ett läkarintyg till domstolen.

Ett vittne som inte infinner sig i domstolen och inte har något godtagbart skäl att utebli, måste betala det vite som nämns i kallelsen. Det kan också bestämmas att vittnet skall hämtas till domstolen på egen bekostnad, vilket innebär att polisen kan ta vittnet i förvar för att sedan hämta honom eller henne till domstolen.