Vittnesersättning

Som motvikt till alla sina skyldigheter har vittnena också rättigheter, t.ex. rätt till ersättning för kostnader som har föranletts av att de infunnit sig i rätten. Rättens ordförande frågar vittnet om han eller hon yrkar på ersättning. Det är bäst om vittnet är förberedd på att lägga fram ett kvitto eller någon annan utredning över sina kostnader.

Om vittnet har åberopats av allmänna åklagaren eller en part som beviljats rättshjälp, betalas följande ersättningar till vittnet av statens medel:

  • Resekostnader enligt biljettpriset på billigaste fortskaffningsmedel (buss, tåg).
  • Ekonomisk förlust (t.ex. utebliven lön, extra barnvårdskostnader) till nettobelopp, eftersom de vittnesersättningar som staten betalar är skattefri inkomst för mottagaren. Det är skäl för vittnet att ta med sig ett kvitto eller någon annan skriftlig utredning om lön och motsvarande.
  • För ersättning som betalas av statens medel finns dock en övre gräns på 80 euro per dygn.
  • Dagtraktamente, vars belopp är beroende av den tid som gått åt i domstolen och till resorna. År 2020 är dagtraktamentets belopp 43 euro per resedygn (fullt dagtraktamente). Om resan varar högst 8 timmar, ska ersättningen betalas i form av partiellt dagtraktamente, som år 2020 är 20 euro. Resan anses börja då den som har rätt till ersättning avreser från vistelseorten och utan dröjsmål inställer sig vid hörandet, och avslutats då han eller hon efter hörandet anländer till sin vistelseort.
  • Om vittnet kommer så långväga ifrån att han eller hon måste övernatta, får vittnet också ersättning för skäliga övernattningskostnader.

Ett vittne som hörts per telefon eller med anlitande av videokonferens har också rätt till de ovan nämnda ersättningarna av statens medel – under förutsättning att några kostnader har uppstått.

Vittnesersättningen av statens medel betalas i allmänhet i efterskott på vittnets konto. För att försäkra sig om betalningen ska vittnet uppge sin bankkontakt för rätten.

Om vittnet har kallats till rätten av en enskild part som inte har beviljats rättshjälp, betalar denne också vittnesersättningen. Vittnet kan i domstolen framställa sitt eget yrkande på ersättning. Rätten bestämmer ersättningens belopp efter att först ha hört parten.

Vittnet kan också begära att få ersättning för sina resekostnader i förskott. I vissa fall har han också rätt att få dagtraktamente och ersättning för övernattningskostnader i förskott. Ett vittne som åberopats av allmänna åklagaren kan begära förskottet på polisinrättningen på den ort där han vistas. Ett vittne som åberopats av en enskild part kan begära förskott av parten.