Ursprunglig utgivare: JM

Den reformerade Bryssel I-förordningen börjar tillämpas år 2015

Publicerad 28.5.2014

Den reformerade s.k. Bryssel I-förordningen, som gäller domstolarnas behörighet och erkännande och verkställighet av domar, blir tillämplig inom EU i början av nästä år. Till riksdagen överlämnades i dag ett lagförslag som innehåller reglering som kompletterar förordningen och gör det möjligt att i praktiken tillämpa förordningen i Finland.

Den reformerade förordningen underlättar avgörandet av tvister med internationella anknytningar och den gränsöverskridande verkställigheten av domstolsbeslut.

Den viktigaste ändringen handlar om att slopa det så kallade exekvaturförfarandet, där en utländsk dom förklaras verkställbar. Slopandet av exekvaturförfarandet kommer för sin del att innebära att uppgifter överförs från domstolarna till utsökningsmyndigheterna. I fortsättningen kan i medlemsstaterna meddelade domar, förlikningar inför domstol och officiella handlingar verkställas direkt, och ansökan om verkställigheten ska göras direkt till utsökningsmyndigheterna.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Nyckelord

EU
Tillbaka till början |