Ursprunglig utgivare: JM

Beredningen av domstolslagen fortsätter

Publicerad 29.9.2014

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har fastställt riktlinjerna för den fortsatta beredningen av domstolslagen. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag i april och på basis av remissvaren och justitieministerns riktlinjer har justitieministeriet tillsatt ett projekt som ska sköta den fortsatta beredningen av domstolslagen.

Projektet omfattar också planering av utbildning för domare och annan rättskipningspersonal inom domstolsväsendet. I planeringen ingår att bereda utbildningsprogrammet för biträdande domare som föreslås inrättas vid hovrätter, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Avsikten är också att utveckla systemet med domstolspraktik.

En del av arbetsgruppens förslag ingår i regeringspropositionen som överlämnas till riksdagen på hösten. Propositionen ska innehålla preciseringar till bestämmelserna om domarnas bindningar och bisysslor. Offentligheten i domstolarna ska ökas genom att inrätta ett register över bindningar och bisysslor. Även domstolarnas sakkunnigledamöter ska vara skyldiga att redogöra för sina bindningar.

Ledningssystemen vid hovrätterna och försäkringsdomstolen ska förnyas genom att avdelningschefernas tjänster i fortsättningen tillsätts för viss tid. Därtill ska presidenten vid arbetsdomstolen få större beslutanderätt i förvaltningsärenden. För att förverkliga befolkningens språkliga rättigheter ska i propositionen också tas med ett förslag enligt vilket tjänster som språkdomare kan finnas förutom vid tingsrätterna även vid andra tvåspråkiga domstolar. Behovet av detta i de enskilda domstolarna ska bedömas skilt.

Arbetsgruppens förslag att ändra tjänsterna som president vid högsta domstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen till tjänster för viss tid bereds inte vidare. Inte heller förslaget att avskaffa rätten för föredragande vid de högsta domstolarna att kvarstå i tjänsten på samma sätt som domare, kommer att beaktas inte i den fortsatta beredningen.

Totalt inkom nästan 80 utlåtanden om arbetsgruppens betänkande "Ny domstolslag". Ett sammandrag av utlåtandena publicerades i början av oktober.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 029 51 50138, regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 029 51 50458 och överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 029 51 50394,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi.

Nyckelord

domstolar
Tillbaka till början |