Ursprunglig utgivare: JM

Finland är med i jämförelsen av de europeiska rättssystemen

Publicerad 13.10.2014

Europarådets ständiga kommission för effektivisering av rättsväsendet CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) har gett ut en omfattande utredning som jämför de europeiska rättssystemen och systemens kvalitet och effektivitet.

I jämförelsen av rättsväsendena som nu genomfördes för fjärde gången studeras domstolsväsendet, åklagarväsendet, rättshjälpen, utsökningsväsendet, advokatväsendet och bl.a. alternativa tvistlösningsmodeller. I undersökningen utreds också vilka typer av reformer som är under planering i europeiska rättsväsenden och huruvida utvecklingen följer enhetliga riktlinjer. 45 av Europarådets 47 medlemsstater svarade på enkäten. Jämförelsen grundar sig på statistik från 2012.

Utredningen European Judicial Systems Edition 2014 (data 2012): Efficiency and quality of justice finns på Europarådets webbplats på adressen www.coe.int .

Undersökningen ger en översikt av bland annat hur olika stater finansierar rättsväsendet. Av undersökningen framgår att domstolsväsendet, åklagarväsendet och rättshjälpen i Finland finansieras med 67€/person/år. Summan motsvarar summorna i Frankrike och Danmark. Om summan mäts i pengarnas absoluta värde är Finland dyrare än europeiska länder i genomsnitt, men om summan ställs i proportion till bruttonationalprodukten är Finland det sjätte billigaste landet och i samma klass som Luxemburg.

Syftet har varit att ytterligare öka jämförbarheten av de statistiska uppgifterna från de olika ländernas domstolar i undersökningen genom att gestalta flödet av ärenden och estimerade behandlingstider. I jämförelsen av till exempel behandlingstiderna för tvistemål ligger Finland på medelnivå.

Av de allmänna trenderna i europeiska rättsväsenden kan nämnas till exempel det ökande utnyttjandet av informationsteknologi. Ett annat fenomen är att antalet domstolar eller sammanträdesplatser för domstolarna har minskat eller ska minskas i flera europeiska länder. Å andra sidan har flera medlemsländer ökat anslagen till rättshjälpen och antalet advokater har ökat i nästan alla medlemsländer.

Ytterligare uppgifter:
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

domstolar
Tillbaka till början |