Ursprunglig utgivare: JM

Nya rekommendationer om beloppen av ersättningar för personskador

Publicerad 3.10.2014

Delegationen för personskadeärenden har publicerat en ny upplaga av rekommendationerna beträffande ersättningar för personskador. Den första upplagan utkom i juni 2008. Den andra och samtidigt den senaste upplagan utkom i maj 2011. Den nya 3. upplagan har sammanställts i samarbete med Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsinstitutet har ansvarat för datainsamling och statistisk analys.

Rekommendationerna gäller beloppet av de ersättningar som med stöd av 5 kapitel skadeståndslagen betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande.

Rekommendationerna baserar sig på tingsrätternas rättspraxis. Det sammanslagna materialet omfattar cirka 16.400 tingsrättsdomar som har utgjort grunden till sammanlagt 31.000 ersättningar. De nya rekommendationerna har utformats med tyngdpunkten på rättspraxis från år 2012. Även de rättsfallen från åren 2007 och 2009 som de tidigare rekommendationerna baserade sig på har utnyttjats. Vad gäller mycket sällsynta skadeslag har här till skadeståndsrättsfall från åren 2010 och 2011 utnyttjats.

Delegationen har gett helt nya rekommendationer beträffande ersättnigar för lindrigt bestående funktionellt men. Det är huvudsakligen fråga om fall där funktionsnedsättningen är lindrigare än invaliditetsklass 1. Därtill har ersättningstabellerna justerats i enlighet med det nya materialet. Detta innebär att vissa ersättningstabellers minimi- och maximigränser har höjts eller att endast minimi- eller maximivärdet har höjts. För första gången har även vissa tabellers ersättningsgränser sänkts. Allt som allt är det dock huvudsakligen fråga om preciseringar av ersättningstabellerna utan betydande förändringar av ersättningsnivån.

I den nya upplagan av rekommendationerna har vissa delar omordnats och numreringen har ändrats.

Medicinskt sakkunniga har hörts under bearbetningen av rekommendationerna.

Rekommendationerna har publicerad nu på internet. De tryckta rekommendationerna utkommer på finska och på svenska på hösten.

Ytterligare information:
delegationens generalsekreterare med uppgiften som bisyssla, Essi Konttinen-Di Nardo,
tel. 029 56 40751
e-post: essi.konttinen-dinardo@oikeus.fi

Delegationens e-postadress: henkilovahingot@om.fi

Nyckelord

rättskydd, delegationen för personskadeärenden, personskadeärenden
Tillbaka till början |