Ursprunglig utgivare: JM

Bevisningsbestämmelserna vid förvaltningsdomstolarna ändras

Publicerad 20.11.2014

Bestämmelserna om bevisning vid förvaltningsdomstolarna ska ändras så att de stämmer överens med de ändrade bestämmelserna om bevisning vid de allmänna domstolarna. Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen. Regeringspropositionen anknyter till det ändringsförslag gällande rättegångsbalkens bestämmelser om bevisning som redan är under riksdagens behandling.

Avsikten är att det inte ska finnas andra skillnader i de bevisningsbestämmelser som gäller för förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna än sådana som beror på ärendenas art.

Enligt propositionen ska det i förvaltningsprocesslagen föreskrivas mer heltäckande och detaljerat än tidigare om centrala frågor som gäller bevisning. Förvaltningsprocesslagen ska innehålla bestämmelser om t.ex. vittnesjäv samt vittnets tystnadsrätt och tystnadsplikt. Även centrala bestämmelser om bl.a. hörande av sakkunniga, syn, framläggande av handlingar och ersättning för bevisningskostnader ska ingå i förvaltningsprocesslagen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

förvaltningsrätt, domstolar
Tillbaka till början |