Ursprunglig utgivare: JM

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras från början av nästa år

Publicerad 25.11.2014

De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs från början av år 2015. Ändringen är 0,4 procent. Från och med början av nästa år är till exempel beloppet för en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 538 euro (höjning 3 euro). Justeringarna baserar sig på förändringen i folkpensionsindexet.

En gäldenär i skuldsanering är skyldig att betala tilläggsprestationer till borgenärerna av sådana tilläggsinkomster som han eller hon får under betalningsprogrammets tillämpningstid. Också beloppet för tilläggsprestationsskyldigheten ändras: om gäldenärens inkomster minskade med ökade omedelbara kostnader för inkomstens förvärvande under ett kalenderår ökar så att de med minst 2 000 euro överstiger det belopp som i betalningsprogrammet har antecknats som gäldenärens inkomster, ska gäldenären för betalning av sina skulder använda hälften av det belopp med vilket ökningen överstiger 2000 euro. Den tidigare gränsen var 970 euro. Ändringen baserar sig på att riksdagen godkände ändringen av skuldsaneringslagen. Ändringen avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210

Bilagor

Nyckelord

skuldsanering
Tillbaka till början |